اثر آموزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان

کیمیا مصطفوی؛ سید محی الدین بهاری؛ افسانه صنعت کاران

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 205-217

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.298695.1491

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ورزش تیراندازی با تفنگ بادی بر پرخاشگری دختران نوجوان بود. برای انجام پژوهش از طرح نیمه‌تجربی با گروه کنترل و پیش‌آزمون – پس‌آزمون استفاده شد. بدین‌منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر پرخاشگر (1/1±16 سال) به‌صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 429-442

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.269382.1416

چکیده
  امروزه مهارت های ذهنی یکی از مولفه های مهم اثر گذار در عملکرد ورزشکاران می باشد لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود. جامعة آماری تحقیق شناگران نوجوان باشگاه های ورزشی کرج بودند. در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نوجوان پسر فعال در رشتۀ شنا از باشگاه‌های شنای شهرستان ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 547-561

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61027

چکیده
    هدف این مطالعه بررسی تأثیر رشتۀ مختلف ورزشی و سطوح مختلف تمرین و اثر تعاملی آنها بر شاخص­های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دختران ورزشکار نوجوان 17-9 سالۀ سه رشتۀ ژیمناستیک، والیبال و تنیس روی میز شهر اراک بودند و نمونه شامل 49 ژیمناست، 82 والیبالیست و 38 بازیکن تنیس روی میز بود که به روش خوشه‌ای ...  بیشتر

نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 645-660

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61033

چکیده
    مهارت‌های ادراکی-حرکتی در بسیاری از تکالیف روزمرۀ زندگی و مهارت‌های ورزشی نقش بسزایی دارند. سنجش توانایی زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی روشی برای اندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی و ادراکی-حرکتی افراد است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی بود. بدین منظور 30 زن نوجوان ...  بیشتر

اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 375-390

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55919

چکیده
        هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تغییر­پذیری فاصلۀ کانون توجه از طریق خودگویی آموزشی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز بود. شرکت‌کننده­ها پس از پیش­آزمون، طی شش جلسه به تمرین 180 ضربۀ فورهند با تکرار کلمات نشانۀ "کمی چرخش" در مورد دست (ساعد را کمی به سمت بیرون بچرخانند)­ در گروه کانون توجه درونی، "کمی باز" در مورد حرکت ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور

دوره 5، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.35696

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به­این منظور 80 دانش­آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53/0±15 سال به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامة هوش هیجانی برادبری و گریوز برای سنجش هوش هیجانی و پرسشنامة ...  بیشتر