کلیدواژه‌ها = حافظۀ کاری
آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 295-310

10.22059/jmlm.2018.250766.1341

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور


اثر هشت هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر حافظۀ کاری کودکان ناشنوا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 319-333

10.22059/jmlm.2017.207927.1090

زهرا سوری؛ علی حیرانی؛ فروزان رفیعی؛ زهرا فلاحی


تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 113-125

10.22059/jmlm.2016.58498

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده


مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 43-55

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی