نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار

3 Assistance professor- university of Tehran. Tehran, Iran

4 استادیار

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی و مقایسه آمادگی روانی شمشیربازان مرد تیم ملی ایران ونخبه جهان بود. این مطالعه از نوع علی – مقایسه ای و توصیفی می باشد. شرکت کنندگان این مطالعه شامل 58 شمشیرباز بود که در مسابقات قهرمانی جهان2017شرکت کرده بودند و به صورت تمام شمار به عنوان نمونه مطالعه حاضر انتخاب شدند.. پرسشنامه سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا به‌منظورجمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) در سطح خطای 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین شمشیربازان حاضر در گروه ورزشکاران ایرانی و گروه ورزشکاران غیر ایرانی در مهارت‌های روانی پایه، مهارت های روان تنی و مهارت های روان شناختی تفاوت معنی دار وجود دارد ( 05/0P >). به‌گونه‌ای که ورزشکاران ایرانی نمرات کمتری را به دست آوردند. نتایج حاکی از آن است که شمشیربازان ایرانی باید در بهبود تمامی مهارت روانی تأکید بیشتری داشته باشند و به مربیان پیشنهاد می شود از تمرین های تصویرسازی ذهنی، بازیابی تمرکز و آرام‌سازی در کنار تقویت سایر مهارت های روانی، استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Psychological Skills of Iranian and World Male Fencers

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoobian 1
  • Fazlolah Bagherzadeh 2
  • Rasool Hemayattalab 3
  • Davood Homaniyan 4

1 department of motor behavior, faculty of physical education and sport science, Tehran university, Tehran, Iran.

2 UT

3 Assistance professor- university of Tehran. Tehran, Iran

4 p

چکیده [English]

The goal of this study was to assess and compare the psychological readiness of Iranian national men's fencing team with the world's elite male fencers. Participants included 58 fencers who participated in the World Championship in Germany in 2017 and all of them selected as statistically sample. This study is descriptive comparision. The Ottawa Skill Assessment Questionnaire was used for collecting data. This data were analyzed using the MANOVA technique at an error level of 0.05. The results showed that there was a meaningful difference between Iranian and non-Iranian fencers in foundation skills, psychosomatic skills and cognitive skills ( P> 0.05 ); In a way that Iranian athletes scored less. The results indicate that Iranian fencers need to emphasize more on the improvement of their psychological recovery, focus on all of the mental skills, and it is also suggested to the mentors to help athletes in this field by using mental reproduction exercises that restore concentration and relaxation in order to improve the process of these two important skills in the fencing sportThe goal of this study was to assess and compare the psychological readiness of Iranian national men's fencing team with the world's elite male fencers. Participants included 58 fencers who participated in the World Championship in Germany in 2017 and all of them selected as statistically sample. This study is descriptive comparision. The Ottawa Skill Assessment Questionnaire was used for collecting data. This data

کلیدواژه‌ها [English]

  • fencing
  • Mental foundation skills
  • Mental psychosomatic skills
  • Mental cognitive skills
  • elite