نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشایار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد درمانی یکپارچگی حسی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان 5 تا 10 ساله مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک بود. دراین مطالعه مداخله ای و نیمه تجربی ، 18 کودک دختر و پسر فلج مغزی اسپاستیک از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 9 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون براساس مقیاس برونینکز-ازرتسکی برای اندازه گیری عملکرد حرکتی ظریف استفاده شد. سپس گروه آزمایش تمرینات یکپارچگی حسی را به مدت 5 هفته و سه بار در هفته در کلینیک توانبخشی انجام دادند، در حالی که گروه کنترل تنها فعالیتهای معمول روزانه خود را ادامه دادند. با پایان برنامه، پس آزمون از هر دو گروه بعمل آمد. تحلیل داده‌ها به روش واریانس چند متغیری و تحلیل واریانس یکراهه صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی مداخله درمانی یکپارچگی حسی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان فلج مغزی در گروه آزمایش بود (p<0/01). اما در گروه کنترل بهبود معناداری یافت نشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان چنین استنباط نمود که برنامه تمرینی یکپارچگی حسی می تواند مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the Effectiveness of Sensory Integration Therapy Approach on Fine Motor Skills in Children with Spastic Cerebral palsy

نویسندگان [English]

  • Younes Olfatian 1
  • Rasoul Hemayattalab 2
  • Fazlollah Bagherzadeh 3

1 Graduate student

2 University of tehran

3 university of tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the effects of sensory integration therapy approach on fine motor skills in children of age 5 through 10 with spastic cerebral palsy. In this semi experimental study, 18 children through available sampling method were chosen and randomly divided into two groups of 9 members experimental and control. First, they were pretested with test of bruininks-oseretsky test of motor proficiency. Then experimental group of sensory integration practices for 5 weeks three times a week. During the execution of the program, the control group did their usual activities. After the end of the program, both groups were post tested and analyzed. Data analysis was performed using multivariate and ANOVA. Results showed sensory integration approach had a positive effect on fine motor skills (p<0/01). So according to the results of this research can be deduced sensory integration practices programs can fine motor skills in children with spastic cerebral palsy improve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • cerebral palsy
  • fine skills
  • motor disorders
  • sensory integration
  • spastic