درباره نشریه

نشریه رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی

"حرکت"

 

 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی  (استاد دانشگاه تهران)

 

سردبیر: دکتر باقرزاده (دانشیار دانشگاه تهران)  

 

 

  هیات تحریریه:

 1. دکتر غلامعلی افروز(استاد دانشگاه تهران)

2. دکتر محمدعلی بشارت (استاد دانشگاه تهران)

3. دکتر رسول حمایت طلب(دانشیار دانشگاه تهران)

4. دکتر محمود شیخ (دانشیار دانشگاه تهران )

5. دکتر بهروز عبدلی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی )

6. دکتر انوشیروان کاظم نژاد (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

7. دکتر مهدی نمازی زاده (دانشیار دانشگاه اصفهان)

 8. دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی (استاد دانشگاه امام حسین (ع))

 

دست اندرکاران:

مدیر داخلی: طیبه پورزاهد

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی

ویراستار ادبی: فاطمه جهانگیری

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 code

e9fe79203c1602c