نشریه رشد ویادگیری حرکتی ورزشی با جاپ مقالات پژوهشی کوشش می کند موجب توسعه و ارتقا حوزه تخصصی خود شود وادبیات تحقیق و منابع خوبی برای پژوهشگران در این زمینه فراهم اورد. نشریه از مقالاتی استقبال می کند که بینش هایی در مورد وجوه مختلف رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ارائه می دهند، همچنین مطالعاتی که از برنامه های مداخله ای هدفمند جهت توسعه و پیشرفت حرکتی استفاده می کنند را تشویق می کند. هدف اصلی نشریه فراهم کردن بستری برای طیف گسترده ای از تحقیقات نیمه تجربی، تجربی بالینی، مروری تا مطالعات نظری است که پیرامون عوامل رفتاری و شناختی موثر در افراد با توانایی ها و ناتوانی های مرتبط با حرکت و ورزش تحقیق کرده اند. البته بسیار واضح است که از اهداف دیگر نشریه به اشتراک گذاشتن نتایج علمی حاصل از تحقیقات و دسترسی آزاد به اطلاعات جدید و گسترش دانش بشری است.

موضوعات مورد علاقه نشریه:

  • علوم رفتاری و شاخه های مرتبط

              یادگیری حرکتی

              کنترل حرکتی

              رشد و تکامل حرکتی

              آموزش

  • علوم ورزشی و شاخه های مرتبط

              ورزش و توانبخشی

  • علوم شناختی و شاخه های مرتبط
  • روانشناسی ورزشی و شاخه های مرتبط

             روانشناسی کاربردی