• سوال1- 1- فرم تعهدنامه و تعارض منافع چیست؟ چگونه به آن دسترسی داشته باشم؟
  • 2-منظور از نامه اصالت اثرچیست؟