مدیر مسئول


عباسعلی گائینی مدیر مسئول نشریات ورئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

سردبیر


محمود شیخ استاددانشگاه تهران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


فضل الله باقرزاده دانشیاردانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


رسول حمایت طلب استاد دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی اقدسی استاددانشگاه تبریز

رشد ویادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا موحدی استاددانشگاه اصفهان

رشدویادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا طاهری تربتی استاددانشگاه فردوسی مشهد

رشد یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رشد و یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه پیشین


غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران

روان شناسی کودکان استثنایی

  • afroozut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


بهروز عبدلی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • b-abdolisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


انوشیروان کاظم نژاد استاد دانشگاه تربیت مدرس

آمار زیستی

  • kazemnejadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین


مهدی نمازی زاده دانشیار دانشگاه اصفهان

رفتار حرکتی

  • drmnamaziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین


سید محمد کاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه امام حسین(ع )

روان شناسی

  • vaez_mohammadyahoo.com

مدیر داخلی


همیلا تکلی مدیر داخلی

  • jsmdlut.ac.ir
  • 61118877