اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی ریئس دانشکده تربیت بدنی ومدیر مسئول نشریه

aagaeiniyahoo.com
88351738

h-index: 25  

سردبیر

محمود شیخ

رفتار حرکتی استاددانشگاه تهران

prosheikhyahoo.com
09123104602

اعضای هیات تحریریه

فضل الله باقرزاده

رشد و یادگیری حرکتی دانشیاردانشگاه تهران

bagherzadehut.ac.ir
61118813

رسول حمایت طلب

رفتار حرکتی استاد دانشگاه تهران

rhemayatut.ac.ir

محمدعلی بشارت

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه تهران

besharatut.ac.ir

محمدتقی اقدسی

رشد ویادگیری حرکتی استاددانشگاه تبریز

mt.aghdasiyahoo.com
09143167915

احمدرضا موحدی

رشد یادگیری حرکتی استاددانشگاه اصفهان

armovahediyahoo.com
09131252711

حمیدرضا طاهری تربتی

رشد یادگیری حرکتی استاددانشگاه فردوسی مشهد

hamidtaherium.ac.ir

علیرضا فارسی

رشد یادگیری حرکتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

a_farsisbu.ac.ir
09124471778

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامعلی افروز

روان شناسی کودکان استثنایی استاد دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

بهروز عبدلی

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

b-abdolisbu.ac.ir

انوشیروان کاظم نژاد

آمار زیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس

kazemnejadyahoo.com

مهدی نمازی زاده

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه اصفهان

drmnamaziyahoo.com

سید محمد کاظم واعظ موسوی

روان شناسی استاد دانشگاه امام حسین(ع )

vaez_mohammadyahoo.com

مدیر داخلی

طیبه پورزاهد

مدیریت دانشگاه تهران

pourzahedut.ac.ir
88630002