مدیر مسئول


عباسعلی گائینی مدیر مسئول نشریات ورئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی

سردبیر


محمود شیخ استاددانشگاه تهران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


فضل الله باقرزاده دانشیاردانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی بشارت استاد دانشگاه تهران

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


عباس بهرام استاد دانشگاه خوارزمی

رشد و یادگیرى حرکتى

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی اقدسی استاددانشگاه تبریز

رشد ویادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی شهبازی استاد دانشگاه تهران

رشد و تکامل و یادگیرى حرکتى,

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا طاهری تربتی استاددانشگاه فردوسی مشهد

رشد یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا موحدی استاددانشگاه اصفهان

رشدویادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حسن محمدزاده استاد دانشگاه ارومیه

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رشد و یادگیری حرکتی

اعضای هیات تحریریه


الهه عرب عامری دانشیار دانشگاه تهران

رشد و یادگیرى حرکتى

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا لطفی حسین آباد دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


لویس فیلیپ رینوزو سانچز عضو محترم هیات علمی دانشگاه سینالوآ

روانشناسی ورزش

اعضای هیات تحریریه


رسول حمایت طلب استاد دانشگاه تهران

رفتار حرکتی