نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران. ایران

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

5 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اراک،اراک. ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات چشم آرام بر توجه انتخابی، رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط استرس‌زا انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بسکتبالیست‌های رده جوانان که در مسابقات استان تهران شرکت داشتند، بودند. با توجه به نوع و هدف تحقیق، با توجه به هدف تحقیق نمونه مورد نظر حاضر با دامنه سنی 16 تا 22 سال بودند که در مجموع 24 نفر به عنوان نمونه، انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در دو گروه 12 نفری (گروه تمرینات چشم آرام و کنترل) تقسیم شدند . مطالعه شامل مراحل پیش‌آزمون- پس‌آزمون- یادداری اول- آزمون فشار و یادداری دوم بود. در مرحله پیش آزمون شرکت-کنندگان به اجرای 10 پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند و همزمان رفتار خیرگی و عملکرد آن‌ها ثبت شد. دوره تمرینی شامل 3 جلسه و بر اساس تمرینات چشم آرام ویکرز بود. مرحله پس‌آزمون و یادداری اول مشابه با پیش‌آزمون و با اختلاف 24 ساعت از همدیگر صورت گرفت و آزمون تحت فشار 48 ساعت پس از یادداری اول و مرحله یادداری دوم نیز 48 ساعت پس از آزمون فشار انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون پیگردی بنفرونی استفاده شد و از آزمون تی مستقل برای مقایسه گروه-ها مورد استفاده قرار گرفتاستفاده شد. نتایج نشان داد که تمرینات چشم آرام تأثیر معنی‌داری معناداری بر توجه انتخابی، رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب آزاد تحت شرایط استرس‌زا دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Quiet eye Training on Selective Attention, Gaze Behavior, and Free Throw Performance of Basketball under Stressful Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahimzadeh 1
  • Hassan Gharayagh zandi 2
  • Ali Moghadamzadeh 3
  • fazlallah bagherzadeh 4
  • Alireza Bahrami 5

1 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences and Health.University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sport Sciences and Health.University of Tehran, Tehran, Iran

5 Department of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak. Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of quiet eye training on selective attention, gaze behavior and free throwing of basketball under stressful conditions. The statistical population of the present study was all youth basketball players who participated in competitions in Tehran province. According to the type and purpose of the study, the sample was ranging in age from 16 to 22 years. A total of 24 people were selected and randomly and equally divided into two groups of 12 people (quiet eye and control training group). The study included a pre-test, post-test, first retention, pressure test and second retention. In the pre-test phase, participants performed 10 free basketball throws and at the same time their gaze behavior and performance were recorded. The training phase consisted of 3 sessions based on Vickers quiet eye training. The first post-test and retention stages were similar to the pre-test with a difference of 24 hours from each other and the pressure test was performed 48 hours after the first retention and the second retention phase was performed 48 hours after the pressure test. To analyze the data, combined analysis of variance test and Benferoni follow-up test were used and independent t-test was used to compare the groups. The results showed that quiet eye training had a significant effect on selective attention, gaze behavior and free throw performance under stressful conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • quiet eye training
  • gaze behavior
  • selective attention
  • performance
  • basketball