نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،رشد حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تهران

2 رفتارحرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تهران

3 استاد فیزیولوژی ، فیزیولوژی و فارماکولوژی ، پاستور ایران ، خیابان پاستور ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب و آموزش نوروفیدبک و روش ترکیبی بر توجه و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود. تعداد 48 کودک با دامنه سنی 7-11 سال مبتلا به ADHD از کلینیک روان شناسی آتیه تهران انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه (یک گروه کنترل و سه گروه تجربی) قرار گرفتند. علائم نارسایی توجه/بیش فعالی آنها در طی یک ماه گذشته بر اساس ملاک‌هایDSM-IV توسط روان‌پزشک تشخیص داده شده بود. سه گروه تجربی به ترتیب آموزش نوروفیدبک، تمرینات منتخب و تمرینات ترکیبی (آموزش نوروفیدبک و تمرینات منتخب) را به مدت 24 جلسه(سه جلسه در هفته) و هر جلسه 60 دقیقه اجرا نمودند، اما گروه کنترل هیچگونه مداخله‎ای را دریافت نکرد. برای ارزیابی بیش فعالی/نقص توجه کودکان از پرسشنامه کانرز فرم والدین و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج آزمون بنفرونی نشان داد بین میانگین تعدیل شده توجه وتکانشگری کودکان گروه‌های آموزش نوروفیدبک و کنترل (۰۰۱/0=p) (به نفع نوروفیدبک)، گروه‌های ترکیبی و کنترل (۰۰۱/0=p) (به نفع ترکیبی)، گروه‌های آموزش نوروفیدبک و برنامه تمرینی (۰۰۱/0=p) (به نفع نوروفیدبک)، گروه‌های آموزش نوروفیدبک و ترکیبی (۰۰۱/0=p)، (به نفع ترکیبی)، و گروه‌های برنامه تمرینی و ترکیبی (۰۰۱/0=p) (به نفع ترکیبی)، تفاوت معنی‌داری در بهبود توجه و تکانشگری وجود دارد. اما بین گروه‌های برنامه تمرینی و کنترل در کاهش کم توجهی با (۲۲۴/0=p) وبین گروه‌های برنامه تمرینی و کنترل در کاهش تکانشگری با (۲32/0=p) تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of a selected training program and neurofeedback training and combined method on attention and impulsivity in children with attention deficit hyperactivity disorder.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Torabi
  • Mahmood Mheikh 1
  • Fazlallah Bagherzadeh 2
  • Nasser Naghdi 3

1 Associate Professor, Motor Development, Faculty of Sports Sciences, University of Tehran

2 Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, University of Tehran

3 professor of physiology،physiology & pharmacology dept،pasteur of iran ،pasteur avenue،tehran،iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of a selected training program and neurofeedback and combined method on attention and impulsivity in children with ADHD. total of 48 children 7-11 years with ADHD were selected from Psychology Clinic in Tehran and randomly divided into four groups control . Symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder had been diagnosed by a psychiatrist over the past month based on DSM-IV criteria. The three experimental groups performed neurofeedback training, selected exercises and combined exercises (neurofeedback training and selected exercises) for 24 sessions and 60 minutes each session, respectively; But the control group did not receive any intervention. Connors’ parent questionnaire was used to assess hyperactivity / attention deficit in children and analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that between the adjusted mean of attention and impulsivity of children in neurofeedback and control training groups (p = 0.001) (in favor of neurofeedback), combination and control groups (p = 0.001) (in favor of combination), neurofeedback training groups And training program (p = 0.001) (in favor of neurofeedback), neurofeedback and combination training groups (p = 0.001), (in favor of combination), and training and combination program groups (p = 0.001) (to Combined benefit), there is a significant difference in improving attention and impulsivity. But there was no significant difference between the exercise and control program groups in reducing inattention with (p = 0.224) and between the exercise and control program groups in reducing impulsivity (p = 0.232).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Attention ؛ Selected training program
  • Impulsivity
  • Neurofeedback