نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،رشت،ایران .

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان،رشت،ایران .

3 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان ،رشت،ایران .

چکیده

مقدمه : رشته های پرتابی مسابقات پارالمپیکی با توزیع مدال در 67 کلاس مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این تحقیق اعتبار یابی روانی سنجی پرسشنامه آمادگی جسمانی و آنتروپومتریکی جهت ایجاد ابزار استعداد یابی در پرتاب گران نشسته ایرانی بود.

روش پژوهش: 10 پرتابگر نشسته و 15 مربی تیم ملی و 98 پرتابگر نشسته ایرانی (52 مرد و 46 زن) در این تحقیق شرکت نمودند. روایی کیفی و کمی صوری و محتوا و روایی سازه (روش تحلیل عاملی تائیدی) و پایایی این مجموعه آزمون ها (آلفای کرونباخ) توسط دو نرم افزار اس پی اس اس 17 و لیزرل 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد پایایی مجموعه آزمون های مورد نظرو روایی صوری (t > 1.96) آن در سطح معنی داری (p<0/05) و امتیاز تاثیر بیشتر آزمون های مورد استفاده جهت تعیین روایی صوری بیش از 1.5 و معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی (t > 1.96 یا t < - 1.96) و نتایج شاخص‌های برازندگی مورد تایید می باشد. همچنین نتایج آزمون های روایی محتوا نشان داد تنها دو آزمون قدرت و توان و آنتروپومتریک پایه می توانند در ابزار استعداد یابی پرتابگران نشسته قرار گیرند.

نتیجه گیری: مربیان و متخصصان ورزش های پارالمپیکی با استفاده از نتایج این تحقیق می توانند ضمن استفاده از آزمون های صحیح استعداد یابی و کوتاه نمودن زمان رسیدن به قهرمانی از آسیب های متعدد این دوره جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reliability and Face, Content, and Construct Validity of Talent Identification Test Battery for Iranian Disability Throwers

نویسندگان [English]

  • Meghdad Teymouri 1
  • Hassan Daneshmandi 2
  • Ali Shamsi Majelan 3

1 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises,, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan,, Rasht, Iran.

2 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises,, Faculty of Physical Education and Sport Sciences , University of Guilan,, Rasht, Iran.

3 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises ,, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan,, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Throwing events, shot put, javelin, discus, and club with 67 medals are very important at Paralympic games. The purpose of this study was to determine psychometric validation of physical fitness and anthropometric test battery to design sitting throwers talent identification and development tool.
Methods: 10 national sitting throwers, 15 national coaches, and 99 Iranian sitting throwers (52 male and 46 female) filled out our questionnaire and participated at this study. Both of quality and quantity face and content validity, construct validity (confirmatory factor analysis) and reliability of test battery were analyzed by SPSS 17 and LISREL 8.50.
Results: Our results were shown both of reliability (p<0.05) and face validity (t>1.96) are at the significant level and impact score of all test for determination of face validity are significant and higher than 1.5. Confirmatory Factor Analysis (t>1.96,t<-1.96) and Fitting indexes results confirm our questionnaire. Also, results of content reliability of tests were indicated that two tests of both of power and strength and anthropometric basic measurement tests can be applied at sitting throwers talent identification and development tool.
Conclusions: Then, coaches and experts of Paralympic games with our results not only utilize correct talent identification tests but also prevent multiple injuries with taking off to reach elite levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness tests
  • Anthropometric Tests
  • Paralympic
  • Para Track and Field
  • Sitting Throwers