نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 پروفسور روانشناسی عمومی، دانشکده پزشکی هامبورگ، هامبورگ، آلمان.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو روش tDCS آندی و کاتدی مغز و ناهمزمانی محرک- پاسخ‌ها بر بر سازگاری عقب‌گرد در شرایط خستگیِ ذهنی بود.

شرکت‌کنندگان 39 نفر پسر (20تا 24 سال) بودند. ابزارها شامل فرم رضایت آگاهانه، پرسش‌نامۀ دست‌برتری ادینبورگ، ابزار زمان‌واکنش دوگانه، نرم‌افزار استروپ، پرسش‌نامۀ مقیاس آنالوگ دیداری (VAS-F) و دستگاه تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بود. شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون در دو شرایط غیرخستگی و خستگی ذهنی با ابزار زمان واکنش دوگانه آزمون شدند. آزمون‌ها شامل دو محرک-پاسخ دیداری سه‌انتخابی (حروف و رنگ) با ده SOAs مختلف بود. سپس افراد به‌صورت تصادفی در سه گروه تحریک آندال، کاتدال و شم قرار گرفتند مداخله شامل 4 جلسۀ متوالی 20 دقیقه تحریک tDCS بر روی ناحیۀ pLPFCبود. یک‌روز و 4 روز پس از آخرین جلسۀ تحریک، آزمون‌ها تکرار شد. برای تحلیل استنباطی، از تحلیل واریانس مرکب، آنووای یک‌راهه، t مستقل و وابسته در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

نتایج نشان داد که بین SOAs مختلف در زمان پاسخ به محرک اول که نمایشی از سازگاری عقب‌گرد است تفاوت وجود دارد و در فواصل پایین، زمان پاسخ به محرک اول کمتر است. همچنین زمان پاسخ به محرک اول در فواصل بین محرکی پایین بین شرایط خستگی و غیرخستگی تفاوت وجود دارد. با این‌حال، اثرگذاری tDCS کاتدی و آندی بر RT1 بسیار اندک بود.

به‌طور کلی نتایج نشان داد که حداقل برخی از جنبه‌ها‌ی مرکزی مربوط به پاسخ می‌تواند به‌صورت موازی پردازش شود. خستگی نیز بر این پردازش موازی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the effect of anodal and cathodal brain tDCS and stimulus-response asynchrony on backward-compatibility effect (BCE) in conditions of acute mental fatigue

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Doustan 1
  • Somayeh Hafezi 2
  • Esmaeel Saemi 3
  • habil Tilo Strobach 4

1 Assistant professor of Department of Motor Behavior and sport psychology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Associate Professor of department of Motor behavior and sports psychology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 professor of General Psychology, Medical School-Hamburg, Hamburg, Germany

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of anodal and cathodal brain tDCS and stimulus-response asynchrony on backward-compatibility effect (BCE) in conditions of mental fatigue.

The participants were 39 boys (20-24 years old). The instruments included the informed consent form, the Edinburgh handedness questionnaire, the dual reaction time instrument, the Stroop software, the visual analog scale questionnaire (VAS-F) and tDCS device. The participants in the pre-test were tested in two conditions of non-fatigue and mental fatigue. The tests consisted of two three-choice visual stimulus-response (letters and colors) with ten different SOAs. Then the subjects were randomly assigned to three groups: Andal, Katdal, and Sham. The intervention consisted of 4 consecutive sessions of 20 minutes of tDCS stimulation on the pLPFC area. One day and 4 days after the last stimulation session, the tests were repeated. For data analysis, compound variance analysis, one-way ANOVA, independent and dependent t test were used at significance level of 0.05.

The results showed that there is a difference between different SOAs in the RT1, which is a representation of backward adaptation, and at low distances, the response time to the first stimulus is less. Also, there is a difference in RT1 at low SOAs between fatigued and non-fatigued conditions. However, the effect of cathodal and anodic tDCS on RT1 was very small.

In general, the results showed that at least some central aspects related to the response can be processed in parallel. Fatigue also affects this parallel processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual task
  • reaction time
  • mental fatigue
  • psychological refractory period