نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت سلامت عمومی، شیوع افسردگی و شاخص تودة بدنی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران است. به این منظور کلیة دانشجویان سال اول تربیت بدنی عمومی دختر و پسر در این تحقیق شرکت کردند و از بین آنها 200 دانشجوی دختر و پسر و 50 ورزشکار و 50 غیرورزشکار در هر گروه انتخاب شدند. به منظور تعیین سلامت عمومی و شیوع افسردگی، از پرسشنامة سلامت عمومی و آزمون افسردگی بک استفاده شد و برای تعیین شاخص تودة بدنی، قد و وزن آزمودنی ها اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میانگین نمره های BMI دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بر حسب جنس تفاوت معنی داری وجود ندارد (09/0 = P)، ولی بین شاخص تودة بدنی دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود داشت. هیچ گونه تعامل معنی داری بین جنس و فعالیت بدنی در شاخص BMI مشاهده نشد. بین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بر حسب جنس، اختلاف معنی داری مشاهده شد (007/0 = P). بین خرده مقیاس های سلامت عمومی و شاخص تودة بدنی و نمرة بک دانشجویان دانشگاه تهران بر حسب جنس و فعالیت ورزشی رابطة معنی داری مشاهده نشد. با این حال بین خرده مقیاس های GHQ28 و نمرة آزمون بک بر حسب جنس و فعالیت بدنی رابطة معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship between General Health Condition, Depression Prevalence and Body Mass Index in Athlete and Non-Athlete Students of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Elahe Arabameri 1
  • Shida Ehsani 2
  • Mohammad Reza Dehkhoda 3
  • Mansoor Sayah 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate general health condition, outbreak of depression and body mass index (BMI) in athlete and non-athlete students of Tehran University. Both female and male junior students participated in this study and 200 students, 50 athletes and 50 non-athletes were selected. In order to determine general health and outbreak of depression, questionnaires of general health and Beck's depression test were used, and in order to determine BMI, height and weight of the subjects were measured. In order to analyze the data, two-way ANOVA test and Pearson correlation coefficient were used. The results of this study showed no significant difference in the average value of BMI between athlete and non-athlete students based on their gender (P=0.09), but there was a significant difference in BMI between female and male students. No significant interaction was observed between gender and physical activity in BMI index. There was a significant difference in general health between athlete and non-athlete students based on their gender (P=0.007). There were no significant differences among general health subscales, BMI and Beck scores of students based on their gender and physical activity. However, there was a significant relationship between GHQ28 subscales and Beck scores based on gender and physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMI.
  • Depression
  • General Health