نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق، بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد بود. به همین منظور 154 نفر (85 مربی مرد با میانگین سنی 26/5 ± 52/30 سال و سابقة مربیگری 96/4 ± 69/7 و 69 مربی زن با میانگین سنی 16/5 ± 82/28 سال و سابقة مربیگری 40/4 ± 46/6) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامة مشخصات فردی، کمال گرایی هیل و دیگران (2004)، پرسشنامة استرس کودرون و پرسشنامة تحلیل رفتگی مسلش و جکسون (1996) استفاده شد. از آمار توصیفی برای رسم جداول و نمودارها و شاخص های پراکندگی مانند میانگین، میانه و نما، از آمار استنباطی و برای آزمودن فرضیه ها و از آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و آزمون t در سطح معنی داری 05/0P< برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS، EXCEL استفاده شد. نتایج نشان داد، بین کمال گرایی و استرس در مربیان زن و مرد ارتباط جهت داری وجود دارد (05/0P<). بین کمال گرایی و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0P<). همچنین بین استرس و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد ارتباط جهت داری مشاهده شد (05/0P<). اما در مورد فرضیة آخر بین کمال گرایی و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد تفاوتی وجود نداشت، اما در استرس میان مربیان زن و مرد اختلاف معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perfectionism, Stress and Burnout in Male and Female Swimming Coaches

نویسندگان [English]

  • Hasan Mohammadzadeh 1
  • Samko Ebrahimi 2
  • Saadi Sami 2

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship of perfectionism,
stress and burnout in male and female swimming coaches. For this purpose, 154
coaches (85 men with the mean age of 30.52±5.26 years and 7.69±4.96 years of
coaching experience and 69 females with the mean age of 28.82±5.16 years old
and 4.46±6.40 years of coaching experience) were selected. For data collection,
four questionnaires were used: Personal information, Hill et al. (2004)
perfectionism, Coudron stress and Burnout questionnaire of Maslach and Jackson
(1996). To analyze the data, descriptive statistics were used to design tables and
diagrams and distribution indicators like mean, median and mode were used. Also
inferential statistics were used at (P<0.05) to test the research hypotheses through
variance, Pearson correlation and t test, and also spss and excel software were
used for data analysis. The results showed a significant relationship between
perfectionism and stress in female and male coaches (P<0.05). There was a
significant relationship between perfectionism and burnout in female and male
coaches (P<0.05). Also, there was a significant relationship between stress and
burnout in male and female coaches (P<0.05). There was no difference between
male and female coaches in perfectionism and burnout while there was a
significant difference between male and female coaches in stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Female Coaches
  • Male Coaches.
  • Perfectionism
  • Stress