نویسنده = علی اکبر جابری مقدم
آیا شرکت در بوکس آماتور باعث اختلالات مزمن توجه می شود؟

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 415-431

10.22059/jmlm.2015.52767

علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ مصطفی خانی


تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 49-65

10.22059/jmlm.2013.32147

داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد


مقایسة کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 95-114

10.22059/jmlm.2013.35006

علی اکبر جابری مقدم؛ اکرم ماشا الهی؛ فرهاد قدیری؛ مسعود سلیمانی