تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 195-215

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه ...  بیشتر

تأثیر شاخص تودة بدنی بر زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال

عبدالرحمن خضری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50187

چکیده
  سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. هدف از پژوهشحاضر، بررسی تأثیر شاخص تودة بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال بود. روش پژوهش علّی- مقایسهای وجامعة آماری آن شامل سالمندان شهرستان مهاباد بود که از میان آنها 60 نفر بهطور داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه فعال وغیرفعال ...  بیشتر

تأثیر‌ غنی‌سازی (ادراکی- حرکتی و موسیقی) محیط بر معادل‌های سنی حرکات درشت و ظریف در اطفال 5 تا 8 ماهه

فاطمه قرایی؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50191

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر‌ غنی‌سازی )ادراکی- حرکتی و موسیقی) محیط بر رشد حرکات درشت و ظریف اطفال بود. 32 طفل 8-5 ماهۀ سالم در این پژوهش شرکت داشتند که به‌صورت همگن در چهار گروه 8 نفری (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. اطفال گروه‌های آزمایش به مدت 36 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در محیط‌های غنی ویژۀ خود تمرین کردند. اطفال گروه آزمایش ...  بیشتر