اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 429-442

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.269382.1416

چکیده
  امروزه مهارت های ذهنی یکی از مولفه های مهم اثر گذار در عملکرد ورزشکاران می باشد لذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران بود. جامعة آماری تحقیق شناگران نوجوان باشگاه های ورزشی کرج بودند. در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 نوجوان پسر فعال در رشتۀ شنا از باشگاه‌های شنای شهرستان ...  بیشتر