نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شمال

4 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، مقایسة آرایش های تمرینی مسدود، تصادفی و مسدود – تصادفی بر یادگیری سرویس های ساده، چکشی و موجی والیبال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و به منظور تحقق اهداف تحقیق، 34 نفر از دانشجویان دانشگاه شمال به روش تصادفی انتخاب شدند و همة آنها در مهارت های سرویس والیبال مبتدی بودند. بعد از آموزش اولیه و پیش آزمون که بر اساس آزمون سرویس والیبال ایفرد انجام گرفت، آزمودنی ها به سه گروه تمرین مسدود، تصادفی و مسدود تصادفی همسان تقسیم شدند. در ادامه هر گروه در 15 جلسة تمرینی ویژه شرکت کردند و بلافاصله پس از پایان دورة تمرینی، آزمون اکتساب به عمل آمد. یک هفته بعد آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحلة اکتساب، تفاوت بین گروه ها معنادار بود و گروه مسدود نسبت به دو گروه دیگر نمره های بهتری را به دست آورد، ولی در آزمون یادداری تفاوت بین گروه ها معنادار نبود. هر چند در آزمون انتقال تفاوت بین گروه ها معنادار بود، به طوری که نمره های گروه مسدود – تصادفی بهتر از دو گروه دیگر به ویژه گروه مسدود بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Contextual Interference on Acquisition, Retention and Transfer of Volleyball Serves

نویسندگان [English]

  • Rasoul Hemayat talab 1
  • Ali Moradi 2
  • Mohammad Reza Boroumand 3
  • Ruqiya Fakhrpour 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this research was to compare block, random and randomized block training on the acquisition, retention and transfer of volleyball serves. For this purpose, 34 students of Shomal university were selected randomly and after primary rules of volleyball were explained and instructed and pretest was performed, they were divided into 3 groups (block, random and randomized block training). The subjects participated in 15 practice sessions (5 weeks, 3 sessions each week). After the training sessions, posttests including acquisition test (exactly at the end of the last session), retention and transfer tests (after one week) were performed. Kolmogorov – Smirnov (K-S) test, one-way ANOVA, and post hoc Tukey test were used to analyze the data. The results showed that in the acquisition stage, the block group significantly had better performance than the others. But in the retention test, there was no significant difference among groups. Meanwhile, the randomized-block group had significantly better performance in the transfer test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition
  • Contextual interference
  • retention
  • Transfer
  • Volleyball Serve.