نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

3 استادیار دانشگاه الزهراء

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از انجام تحقیق، مقایسة اثر بازخورد آگاهی از نتیجة خود کنترلی با تواتر زیاد و کم، متواتر (100%)، و کاهش فراوانی (50%) بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان شهر الشتر، در دو مرحله، اکتساب و یادداری است. به این منظور 60 آزمودنی به طور تصادفی در 3 گروه خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته، تکلیف هدف گیری پرتابی را در دو مرحلة اکتساب و یادداری با فاصلة تاخیری 24 ساعت انجام دادند. گروه خودکنترلی بعد از مرحلة اکتساب به دو گروه تواتر بالا (بالاتر از 30%) و پایین (کمتر از 18%) تقسیم شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در مرحلة اکتساب و یادداری، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به اندازه های متغیر تابع گروه های تجربی و در بخش آمار استنباطی برای بررسی اهداف اختصاصی این آزمایش در مرحلة اکتساب از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب (سری کوشش های تمرینی) 6 × (روش ارائة بازخورد) 4 و برای مرحلة یادداری از تحلیل واریانس یک متغیره و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. برای محاسبات و تحلیل آماری اطلاعات خام از نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد. سطح معنی داری نیز برای تمام روش های آماری 05/0 P? در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در مرحلة اکتساب تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد و در مرحلة یادداری گروه متواتر عملکرد بهتری نسبت به دیگر گروه ها داشت. ازاین رو می توان گفت که در مورد کودکان بین شرایط تمرینی آزمودنی مدار و مربی مدار، شرایط تمرینی مربی مدار متواتر بهترین نتیجه را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Control, Frequent and Reduced Feedback on Children's Learning Skill of Throw Targeting

نویسندگان [English]

  • Amin Sadeghi 1
  • Mohamad.Kazem Vaez Mousavi 2
  • Masomeh Shojaee 3
  • Arezo Adeli far 4

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of self-control, frequent and reduced feedback of KR on children's learning skill of throw targeting in Aleshtar city. For this purpose, 60 subjects were selected and assigned through step-by-step random method to three groups of self-control, frequent, and reduced. They performed the task of targeting through throwing in two steps of acquisition and retention with a delayed interval of 24 hours. The self-control group was divided into two groups of high (more than 30%) and low frequency (lower than 18%) after the acquisition phase. In both phases of acquisition and retention, inferential and descriptive statistics were used. In descriptive statistics, central indexes and dispersion of variables, in inferential statistics in acquisition phase, analysis of variance (series of practical efforts) 6 × 4 (how to present feedback) and in retention phase, one-variable analysis of variance and Tukey post hoc test as well as SPSS 11.5 software were used (P?0.05). The results indicated no significant difference among these groups in acquisition phase. In retention phase, frequent group had better performance than other groups. The comparison between coach-oriented and subject-oriented practice methods shows that frequent coach- oriented practice method leads to better results for children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Feedback
  • Children.
  • Frequent Feedback
  • Reduced Feedback
  • self-control feedback