نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام انجام شد. به این منظور از بین دانش آموزان آهسته گام 20 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب، و به دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمون ناکامی روزنزوایک به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت یک ماه به تمرینات جسمانی منظم پرداختند. پس از اتمام دورة مداخله، آزمون روزنزوایک بار دیگر بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. در پایان نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری (40/64 = F، 001/0 P>) بین دو گروه نشان داد. یافته ها نشان از افزایش سازگاری و کاهش پرخاشگری برای افراد گروه آزمایش داشت. بنابراین تمرینات منظم جسمانی ممکن است به کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری دانش آموز آهسته گام منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Physical Practices on the Reduction of Slow-Pace Students’ Aggression

نویسندگان [English]

  • Gholamali Afrouz 1
  • Korosh Amraei 2
  • Mohammad Ehsan Taghi zade 3
  • Mohammad Javad Yazdani 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of physical practices on the reduction of slow-pace children's aggression. For this purpose, 20 guidance school students with slow pace were selected through simple random sampling. They were divided into experiment (10 persons) and control (10 persons) groups. Rosenzweig frustration scale was administered to both groups as the pretest. Experiment group exercised physical practices for one month. Then, Rosenzweig frustration scale was administered to the two groups again. Covariance analysis results showed significant differences (F=40.65, P>0.001) between the two groups. Results indicated a reduction in aggression and an increase in conformity of experimental group. Therefore, regular physical practices can reduce aggression and increase conformity in slow-pace students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • conformity
  • Physical Practices
  • Slow-Pace Student.