نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء

چکیده

در تحقیقات متعددی ارتباط خطی بین ورزش و رهایی هورمون رشد (GH) نشان داده شده است. سطح آمادگی بدنی، سن و جنس، از عوامل اثرگذار بر ترشح این هورمون هستند. هدف از پژوهش حاضر، مطالعة پاسخ هورمون رشد (GH) به 20 دقیقه فعالیت بیشینة فزاینده (با شدتVO2Peak 65%) در نوجوانان دختر و پسر فعال بود. به این منظور 15 آزمودنی با دامنة سنی 15-11 سال شامل 8 آزمودنی دختر فعال با میانگین سن 5/0± 13 سال، قد 73/3±25/153 سانتیمتر، وزن 10/5±43 کیلوگرم و شاخص توده بدن (BMI30/18 (کیلوگرم بر مترمربع) و 7 آزمودنی پسر فعال با میانگین سن 5/0±14 سال، قد 07/6±86/166 سانتیمتر، وزن 61/5±86/52 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی (BMI 86/18 (کیلوگرم بر مترمربع)، در آزمون ورزشی فزاینده بر روی تردمیل (آزمون ورزشی بالک اصلاح شده) شرکت کردند. نمونه های خونی برای تعیین تغییرات غلظت GH قبل و بلافاصله بعد از اتمام فعالیت از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد. تحلیل داده ها با روش آماری T همبسته و مستقل، نشان داد که بعد از فعالیت بیشینه، غلظت GH به طور معناداری در هر دو گروه افزایش داشت (05/0 P<). بین غلظت GH قبل از فعالیت در هر دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد ((99/1 و 12/1 (نانوگرم بر میلی لیتر)). اما بعد از فعالیت، غلظت GH در نوجوانان دختر در مقایسه با نوجوانان پسر افزایش معناداری را نشان داد ((39/12 و 23/4 (نانوگرم بر میلی لیتر)). همچنین بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون، بین BMI و غلظت GH در نوجوانان دختر و پسر قبل از یک جلسه تمرین بیشینه، رابطة معناداری به دست نیامد (05/0 P>). نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بدنی بیشینه به طور معناداری هورمون رشد را افزایش می دهد و در نوجوانان دختر این افزایش بارزتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise Training and Sex on Growth Hormone (GH) Secretion in Active Adolescents

نویسندگان [English]

  • Nikoo Khosravi 1
  • Davoud Houmanian 2
  • Masomeh Shojaee 1
  • Zohreh Eskandari 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study growth hormone (GH) response to a session of maximal exercise in active adolescents. For this purpose, 15 subjects (8 females: age 13± 0.5 yrs, height 153.25± 3.73 cm, weight 43± 5.10 kg and 7 males: age 14± 0.5 yrs, height 166.86± 6.07 cm, weight 52.86± 5.61 kg) performed an incremental exercise protocol on a treadmill with an increasing grade until volitional exhaustion. Blood samples were collected from venous blood of the subjects before and immediately after the exercise. T-test and Pearson correlation were used to analyze the data. The results showed a significant increase in serum GH concentration after exercise in both boys and girls (P<0.05). Also, no significant difference was found before exercise in both groups (1.99 vs. 1.12 ng/ml; P>0.05). But GH response was significantly higher in girls than boys (12.39 ng/ml, 4.23 ng/ml respectively). Regression analysis revealed no significant correlation between BMI and GH responses before exercise in girls and boys. Results from the present investigation indicated an increase in GH concentration after exercise and that women had greater GH release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Adolescent
  • Body Mass Index.
  • Exercise Training
  • growth hormone