نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد انستیتو پاستور ایران

چکیده

عوامل مختلفی در رشد و تکامل مؤثرند. این عوامل به دو دستة ژنتیکی و محیطی تقسیم می شوند. تغذیه یکی از مؤثرترین عوامل محیطی بر رشد جنین است. عنصر روی نیز یکی از ریز مغذی های مهم است که تحقیقات اخیر نشان داده اند بررشد جسمانی تأثیر بسزایی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان موش های صحرایی بود. جامعة آماری تحقیق، موش های نر و مادة (نژاد آلبینو – ویستار) انستیتو پاستور ایران بودند. بعد از مرحلة جفت گیری، 9 موش مادة باردار به طور تصادفی انتخاب و به 3 گروه تقسیم شدند : 1) گروه کمبود عنصر روی (ppm5/1 ). به علاوه کاهش معنی داری در طول بدن گروه دریافت کنندة مکمل روی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<)، اما هیچ اختلاف معنی داری در رشد مغزی آنها مشاهده نشد (05/0P>). یافته های این تحقیق بیان می کند که کمبود روی در دوران بارداری مادر به اختلال در رشد جسمانی و مغزی نوزادان آنها منجر می شود و اعمال مکمل بیش از حد طبیعی آن در دوران بارداری نیز تأثیر منفی بر رشد جسمانی نوزادان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Various Levels of Zinc during Gestation on Physical Growth and Development of the Offspring

نویسندگان [English]

  • Shahzad Tahmasebi 1
  • Mehdi Shahbazi 1
  • Naser Naghdi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of dietary zinc levels during gestation on physical development of offspring. The statistical population consisted of adult male and female rats (Albino-Wistar) which were obtained from Pasteur Institute, Iran. After mating, 9 pregnant female rats were divided into 3 groups: 1) Zinc deficient group (0.050.05). There was a significant decrease in crown-rump length in zinc supplement as compared to control group (P<0.05), but there was no significant difference in brain growth (P>0.05). These findings suggest that zinc deficiency during the last three months of pregnancy impairs brain and physical growth of offspring and to impose enhanced zinc supplement during the last three months of pregnancy has negative effects on physical development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Growth and Development.
  • Zinc Deficiency
  • zinc supplement