نویسندگان

1 استادیار جهاد دانشگاهی

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائة انواع و میزان رفتارهای تهاجمی در استادیوم های ورزشی فوتبال و نیز بررسی ارتباط عوامل فردی تماشاگران، رفتار کلامی مدیران و کارکنان استادیوم، جبهه گیری و سوگیری رسانه های ورزشی، الگوبرداری از تماشاگران تیم های معروف جهانی، داوری بازی ها و روحیة خشونت طلبی تماشاگران با رفتارهای تهاجمی تماشاگران است. به این منظور از بین تماشاگران نُه بازی انتهایی و حساس برنامة لیگ برتر فوتبال کشور با شیوة نمونه گیری چند مرحله ای 727 پرسشنامة محقق ساخته در بین تماشاگران به صورت تصادفی تکمیل و تحلیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر شیوع بیشتر رفتارهای تهاجمی کلامی مانند شعار علیه طرفداران و بازیکنان تیم رقیب و شیپور زدن در خیابان نسبت به رفتارهای تهاجمی فیزیکی بود. روحیة خشونت طلبی تماشاگران با ضریب بتای مثبت و حضور نیروی انتظامی با ضریب بتای منفی به طور معنی داری رفتار تهاجمی تماشاگران را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violent Behaviors of Football Fans and its Psychosocial Factors

نویسندگان [English]

  • Mohsen Paknejad 1
  • Kamal Darani 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to show types and extent of offensive behaviors at soccer stadiums and to test the relationship between personal factors, spectators, verbal behavior of stadium executives and staff, sport media biases, modeling from famous team spectators, refereeing the matches, and win-oriented spectators with offensive behavior of the spectators. A total of 727 researcher-made questionnaires were randomly distributed and collected in last 10 sensitive matches of Iran soccer premier league using cluster sampling. Correlation coefficient and multi regression analysis were used to analyze the data. Results showed that verbally offensive behaviors such as motto against players and fans of competitors and trumpet on streets were more prevalent than violence. Causes of spectators' offensive behaviors were analyzed and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Expression
  • Football fans
  • Offensive Behaviors
  • Sport Violence.