مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

تصویرسازی ذهنی، سال هاست که مورد توجه محققان روان شناسی ورزشی و یادگیری حرکتی بوده است. هدف از این تحقیق، مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ با تصویرسازی ذهنی سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند) است. به این منظور 45 دانش آموز با ردة سنی 12 تا 14 سال با استفاده از روش غیرتصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند و تحت تمرینات اختصاصی قرار گرفتند. برنامة گروه اول شامل تمرین عملی همراه با تصویرسازی ذهنی به روش پتلپ، گروه دوم تمرین عملی همراه با تصویرسازی ذهنی به روش سنتی و گروه سوم تمرین عملی به تنهایی بود. سپس در جلسات هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم، از تمامی آزمودنی ها آزمون استاندارد سرویس بک هند بدمینتون (آزمون فرنچ) به عمل آمد و روند پیشرفت یادگیری آنها اندازه گیری شد، سپس داده های جمع آوری شده از طریق آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و آزمون توکی تجزیه و تحلیل آماری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در میزان یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)، بین گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ و گروه تصویرسازی ذهنی سنتی و گروه تصویرسازی ذهنی سنتی و گروه کنترل، در هر سه مرحلة آموزش تفاوت معنی داری مشاهده می شود. همچنین در میزان یادداری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)، بعد از یک هفته بی تمرینی، بین گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ و گروه های تصویرسازی ذهنی سنتی و کنترل، تفاوت معنی داری مشاهده شد. در نهایت پیشنهاد می شود مربیان و آموزش دهندگان ورزش در شرایط مقتضی از روش تصویرسازی ذهنی پتلپ استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Professional Method of PETTLEP-Based Imagery and Traditional Techniques of Imagery on Learning Badminton Short Service (Backhand)

نویسندگان [English]

  • mohammad afroozeh 1
  • M Afrooze 2
چکیده [English]

The aim of this research was to examine the effects of PETTLEP-based imagery compared to more traditional imagery on learning badminton short service (backhand). For this purpose, 45 male students (age 12-14 years) were non-randomly selected and divided into three groups of 15 students each (they were beginners). The groups exercised in the following way: first group performed PETTLEP-based imagery and practical training. Participants in the PETTLEP imagery group applied the physical principles of PETTLEP imagery training. They were requested to imagine performing badminton short service wearing their complete badminton competition uniform; second group performed traditional techniques of imagery and practical training. Participants in the traditional imagery group engaged in a relaxation session before imagery; third group performed practical training. In 7th, 14th, 21st and 28th session, all subjects performed French test. The obtained data were analyzed by ANOVA and Tokey tests. The results showed a significant difference between PETTLEP-based imagery and traditional technique of imagery groups in learning badminton short service technique. There was a significant difference between traditional technique of imagery group and control group in learning badminton short service technique. In retention test, there was a significant difference between PETTLEP-based imagery with traditional technique of imagery and control group in learning badminton short service technique. It is suggested that coaches and physical educators use PETTLEP when possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PETTLEP-Based Imagery
  • Retention Test.
  • Traditional Techniques of Imagery