اثر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی در سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی بود. 36 آزمودنی پسر از بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی که به طور منظم در ورزش های توپی شرکت نمی کردند، به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 12 نفری قالبی، زنجیره ای و تصادفی تقسیم شدند. در این تحقیق از دستگاه زمان بندی انطباقی باسین و سه آزمایش جداگانه استفاده شد. آزمایش ها از این نظر که اثر تداخل زمینه ای در آزمایش اول با سرعت های ثابت، درآزمایش دوم با سرعت های افزایشی و درآزمایش سوم با سرعت های کاهشی بررسی شد، متفاوت بودند. آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، اکتساب، یادداری قالبی و تصادفی و همچنین آزمون انتقال شرکت کردند. خطای مطلق با استفاده از تحلیل واریانس با آزمون های مکرر و همچین تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق در آزمایش اول اثر تداخل زمینه ای را در هر سه مرحله نشان داد. در آزمایش دوم اثر تداخل زمینه ای فقط در اکتساب و یادداری تصادفی مشاهده شد. در آزمایش سوم با سرعت های کاهشی نیز اثر تداخل زمینه ای به طور معکوس در مراحل اکتساب و یادداری قالبی به نفع گروه قالبی ایجاد شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که اثر تداخل زمینه ای در سرعت های ثابت برای هر دو مرحلة یادداری تصادفی و انتقال وجود دارد، درحالی که این اثر در سرعت های افزایشی دیده نشد. در سرعت های کاهشی نیز فقط در یادداری قالبی مشاهده شد. با توجه به پیچیدگی ادراکی ایجاد شده در سرعت های کاهشی ناشی از خودتکلیف و همچنین اثر پیچیدگی مضاعفی که فرایند حل مسئله در گروه های تصادفی ایجاد می کند، نتایج حاصل با استفاده از افزایش بار شناختی و دشواری تکلیف ادراکی برای سرعت های کاهشی و همچنین اثر کاهش خطای زمان بندی در تکالیف با سرعت های افزایشی(استثناهای قانون مبادلة سرعت-دقت) تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Practice Arrangement (Contextual Interference) on Acquisition, Retention and Transfer of Coincidence Anticipation Tasks with Constant, Increasing and Decreasing Speeds

نویسندگان [English]

  • M Aslankhani 1
  • A Farsi 2
  • hojjat zamani 3
  • Z Fathi 4
چکیده [English]

The present study aimed to examine the effect of contextual interference on acquisition, retention and transfer of coincidence anticipation task with constant, increasing and decreasing speeds. 36 male physical education participants from Shahid Beheshti University were voluntarily selected and randomly divided into three groups (12 subjects each group) and performed coincidence timing tasks with Bassin anticipation timing. In this research, three separate experiments were used. Experiments consisted of constant speed, increasing speed and decreasing speed. Subjects participated in pretest, acquisition, blocked retention, random retention and transfer tests. Absolute temporal errors were analyzed by one-way ANOVA, ANOVA with repeated measures and Bonferroni post hoc tests (P<0.05). Research results showed contextual interference effect in the first experiment with constant speeds in all three phases. In the second experiment with increased speeds, contextual interference effect was observed in acquisition and random retention. In the third experiment with decreased speeds, contextual interference effect was conversely observed in acquisition and blocked retention in favor of blocked group. Generally, results showed contextual interference effect in constant speeds in random retention and transfer phases while this effect was not observed in increasing speeds. This effect was observed in decreasing speeds in only blocked retention phase. Regarding interpreted cognitive difficulties in decreasing speeds due to self-tasks and also difficulty of problem solving in random groups, the results were interpreted by increasing cognitive load, difficulty of perceptive task for decreasing speeds and the effect of reducing the effect of timing errors in tasks with increasing speeds (exceptions of the speed-accuracy exchange).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Load.
  • Coincidence Anticipation
  • Practice Arrangement
  • Task Complexity