رابطة بین نشخوار خشم و پرخاشگری در ورزشکاران رشته های منتخب ملی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی سلامت دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطة بین نشخوار خشم و پرخاشگری در رقابت های ورزشی بررسی شد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعة نوع رابطة زیرمقیاس های نشخوار خشم شامل پس فکرهای خشم، افکار تلافی جویانه، خاطره های خشم و شناختن علت ها با جنبه های مختلف پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانة ورزشی شامل پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم، خصومت و پرخاشگری غیرمستقیم در یک نمونه از ورزشکاران حرفه ای بود. 210 ورزشکار داوطلب (132 پسر و 78 دختر) از فدراسیون های ورزشی کشتی، بسکتبال، والیبال، فوتبال، کاراته، تکواندو، شنا و ژیمناستیک در این پژوهش شرکت کردند. از ورزشکاران خواسته شد نسخة فارسی مقیاس نشخوار خشم (FARS) و پرسشنامة پرخاشگری رقابتی (CAQ) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که بین زیرمقیاس های نشخوار خشم و شاخص های پرخاشگری رقابتی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. نشخوار خشم از طریق تضعیف توان مدیریت خشم، به کارگیری فنون و مهارت های آموخته شدة ورزشی را مختل می سازد و موجب پرخاشگری می شود. همچنین با ایجاد اختلال در تمرکز و دقت در اجرای فنون و مهارت های ورزشی، احتمال رفتار پرخاشگرانه را افزایش می دهد. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نشخوار خشم در جریان رقابت های ورزشی به بروز رفتار پرخاشگرانه می انجامد و احتمال موفقیت ورزشی را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Anger Rumination and Aggression in National Iranian Athletes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • A Hoseini 2
چکیده [English]

This study aimed to examine the relationship between anger rumination and aggression in a sample of Iranian athletes. A correlational analysis was performed to assess the kind of association between four subscales of anger rumination (angry afterthoughts, thoughts of revenge, angry memories, and understanding of causes) and different aspects of competitive aggression and aggressive behavior including physical aggression, verbal aggression, anger, hostility, and indirect aggression. A total of 210 volunteer athletes (132 males, 78 females) from different Iranian sport federations were selected for this study. All participants were requested to complete the Persian version of the anger rumination scale (FARS) and the Competitive Aggression Questionnaire (CAQ). The results revealed that anger rumination subscales were positively associated with indices of competitive aggression. Anger rumination distracted using learned sport skills and techniques through weakening anger management and caused competitive aggression. Anger rumination also increased the possibility of aggressive behavior through distracting concentration on performing sport skills and techniques. Based on the findings of the present study, it can be concluded that anger rumination during competitive sports can cause aggressive behavior and reduce the possibility of sport achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • Emotion Regulation
  • psychopathology
  • Sport Behavior
  • Sport Psychology.