نویسندگان

1 دانشگاه تهران.استاد

2 دانشگاه تهران.استادیارتربیت بدنی

3 دانشگاه شهیدبهشتی.کارشناس ارشد تربیت بدنی

4 دانشگاه تهران.کارشناس ارشدتربیت بدنی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالع? تأثیر واسطه ای خودکارامدی ورزشی بر رابط? بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب رقابتی در نمونه ای از ورزشکاران ایرانی بود. 233 ورزشکار (145 پسر و 88 دختر) در رشته های مختلف ورزشی به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از ورزشکاران خواسته شد مقیاس کمال گرایی رقابتی (CPS)، پرسشنام? چندبعدی اضطراب رقابتی (MCAQ) و مقیاس خودکارامدی ورزشی (SSES) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که تلاش برای کامل بودن (کمال گرایی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی منفی و با اعتماد به خود آنها همبستگی مثبت دارد. واکنش منفی به ناکامل بودن (کمال گرایی منفی)، برعکس با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت و با اعتماد به خود آنها همبستگی منفی داشت. تحلیل این نتایج نشان داد که خودکارامدی ورزشی بر رابط? بین ابعاد مثبت و منفی کمال گرایی با اضطراب رقابتی تأثیر واسطه ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediation Effect of Sport Self-Efficacy on the Relationship between Perfectionism and Competitive Anxiety

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Besharat 1
  • Davood Homanian 2
  • mohammadhossein Ghahramani 3
  • Behnam Naghi Poor Givi 4

چکیده [English]

The main aim of the present study was to examine the mediation effect of sport self-efficacy on the relationship between dimensions of perfectionism and competitive anxiety in a sample of Iranian athletes. 233 volunteer athletes (145 boys, 88 girls) from different sport fields participated in this study. All participants were required to complete the Competitive Perfectionism Scale (CPS), the Multidimensional Competitive Anxiety Questionnaire (MCAQ) and the Sport Self – Efficacy Scale (SSES). The results revealed that striving for perfection (positive perfectionism) was negatively associated with cognitive and somatic anxiety, and positively associated with self – confidence. The results also revealed that negative reaction to imperfection (negative perfectionism) was positively associated with cognitive and somatic anxiety, and negatively associated with self – confidence. Analysis of the data revealed that sport self – efficacy mediated the relationship between positive and negative dimensions of perfectionism and competitive anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • Perfectionism
  • Self – efficacy
  • Sport Psychology.