نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی. استادیار تربیت بدنی

2 دانشگاه شهیدبهشتی.دانشیارتربیت بدنی

3 دانشگاه شهیدبهشتی.کارشناس ارشد

4 دانشگاه شهیدبهشتی.دانشجوی دکتری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایس? رشد مهارت‌های حرکتی درشت در دو بخش جابه‌جایی و کنترل شیء کودکان پیش دبستانی در محیط غنی و محروم بود شرکت‌کنندگان در این تحقیق 39 کودک، با میانگین سنی 5 سال بودند. 19 کودک در محیط محروم (شیرخوارگاه آمنه) و بدون تجربیات حرکتی گسترده و 20 کودک از یکی از مراکز پیش‌دبستانی با تجارب حرکتی گسترده، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ (2000) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نمر? درصدی جابه‌جایی (001/0 = P)، نمر? درصدی کنترل شیء (004/0=P) و نمره‌های بهر? رشد حرکتی (001/0 = P) در دو گروه غنی و محروم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین کودکان دارای تجارب و آموزش‌های حرکتی متنوع در مقایسه با کودکان محروم از چنین آموزش‌هایی، عملکرد کیفی بهتر و بیشتری در حرکات درشت داشتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Gross Motor Skills Development of Preschool Children with and without Motor Experiences

نویسندگان [English]

  • Alireza Farsi 1
  • Behrooz Abdoli 2
  • Narges Fa’al 3
  • Maryam Kavyiani 4

چکیده [English]

The aim of this study was to compare gross motor skills development in two subtests (locomotors and object control) in preschool children in the deprived and rich environments. Participants in this study were 39 children (mean age: 5 yr). 19 children were selected from deprived environments without extensive motor experiences, and 20 children from a preschool with extensive motor experiences. Ulrich (2000) gross motor development test was used to collect data. Data were analyzed by independent t test. Results showed that there was a significant difference between two groups of rich and deprived in percentage score of locomotors (P=0.001), percentage score of object control (P=0.004), motor development quotient scores (P=0.001). The findings also showed that children with varied motor experiences and education compared with deprived children had higher qualified function in gross motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deprived Motor Environment.
  • Gross Motor Development Test
  • Locomotors
  • Object Control
  • Rich Motor Environment