نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان.استادیار

2 دانشگاه اصفهان. کارشناس ارشد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش زمان واکنش کاوش بود. چهارده بازیکن والیبال نخبه و جوان، 60 سرویس را با دست برتر خود اجرا کردند. اجرای سرویس به عنوان تکلیف اصلی و زمان واکنش کاوش کلامی که در چهار موقعیت ارائه می شد، به عنوان تکلیف ثانویه اندازه گیری شد. نتایج بیانگر الگوی غیرخطی در نیازهای توجه اجرای سرویس بود، به این صورت که زمان های واکنش به ترتیب، پیش از پرتاب (موقعیت کاوش اول) و فرود (موقعیت کاوش چهارم) بیشترین، و در گام برداشتن به جلو (موقعیت کاوش دوم) و پیش از ضربه (موقعیت کاوش سوم) به-ترتیب کمتر از دو موقعیت دیگر بود. بنابر نتایج، سطح توجه در سرویس های ناموفق کمتر از موفق بود. درحالی که الگوی نیازهای توجه این دو مشابه بود. استدلال ما این بود که احتمالاً یکی از دلایل از دست رفتن سرویس نقصان توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Level and Pattern of Attention Demands in a Volleyball Jumping Serve

نویسندگان [English]

  • hanid Salehi 1
  • ahmadreza Movahedi 1
  • gholamali Ghasemi Kahriz Sangi 1
  • adnan Ghazanfari 2

چکیده [English]

The aim of this investigation was to compare the level and the pattern of attention demands of a volleyball jumping serve using a probe reaction time (RT) technique. 14 junior elite volleyball players performed 60 jumping serves (JS) with their preferred hand. Jumping serve was performance as the primary task and verbal RT that was administered in four probe positions (PP) as secondary task. Results indicated a non-linear attention pattern in the performance of jumping serve so that probe RT was highest in pre-shot in run up (PP1) and in landing (PP4) while it was lowest in pre-jump stepping ahead (PP2) and pre-striking (PP3). According to the results, attention level in failed serves was lower than successful ones while the attention pattern was similar. It was concluded that attention deficit might be one reason for failing serves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention
  • Jumping Serve
  • Probe Technique
  • Reaction Time
  • Volleyball.