نویسندگان

1 دانشگاه تهران.استادیار

2 دانشگاه تهران.کارشناس ارشدتربیت بدنی

3 دانشگاه تهران.کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

زمان واکنش، یکی از مهارت های روانی – حرکتی تعیین کننده در نتایج ورزشکاران و همچنین زندگی روزمره است. عوامل اثرگذار بر زمان واکنش به دو دستة ارثی (ژنتیکی) و محیطی تقسیم می شوند که از بین آنها، عوامل روانشناختی و توانایی های ذهنی به دلیل ماهیت شناختی زمان واکنش اهمیت بیشتری دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة زمان واکنش با بهرة هوشی و اضطراب ورزشکاران سطوح مختلف بود. این ارتباط از طریق روش همبستگی در 85 آزمودنی که در سه گروه ورزشکار نخبه، غیرنخبه و غیرورزشکار بودند، بررسی شد. برای سنجش اضطراب، از پرسشنامة اسپیلبرگر، برای سنجش هوش از ماتریس های پیش روندة ریون و برای سنجش زمان واکنش از دستگاه زمان واکنش استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش و زمان واکنش انتخابی و نیز بین اضطراب حالتی و زمان واکنش انتخابی همبستگی معنادار منفی وجود دارد. ارتباط بین زمان واکنش ساده و اضطراب صفتی نیز معنادار بود. نتایج این تحقیق از فرضیة یو وارونه حمایت می‌کند، ضمن اینکه تأییدکنندة مداخلة بیشتر هوش با پیچیده شدن تکلیف بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between State and Trait Anxiety, Reaction Time and IQ in Elite, Sub-Elite Athletes and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shahbazi 1
  • Ali Pashabadi 2
  • Hossein Abedini Parizi 3

چکیده [English]

Reaction time (RT) is one of the psychomotor skills that determine athletes’ results and also in daily life. RT effective factors are divided into inherent (genetic) and environmental. Among those factors, psychological factors and mental abilities are more important due to the cognitive nature of RT. The aim of this research was to study the relationship between RT, anxiety and IQ of athletes in different skill levels. This relationship was investigated in 85 subjects (in elite and sub elite athletes and no athletes groups) by correlation method. To measure RT, Y1000 devise was used; Spielberger state / trait anxiety inventory (STAI) was used to evaluate anxiety and Raven’s progressive matrices to evaluate IQ. One-way analysis of variance and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. Results showed that there was a negative significant correlation between choice RT and IQ, and between CRT and state anxiety. Findings supported inverted U hypothesis and it proved the greater influence of IQ with higher complexity of task

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite athlete
  • IQ
  • Reaction Time
  • State anxiety
  • Sub-Elite Athlete.
  • trait anxiety