نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان.کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 دانشگاه اصفهان.استادیارتربیت بدنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر هدف گزینی بر یادگیری مهارت سرویس والیبال در دانشجویان دختر مبتدی است. نمونة آماری پژوهش 20 دانشجوی دختر غیر رشتة تربیت بدنی بودند که براساس نمره های پیش آزمون در دو گروه ده نفره همسان سازی شدند. آزمودنی ها به صورت در دسترس و از بین افرادی که هیچ سابقه ای در رشتة والیبال نداشتند، انتخاب شدند. گروه اول در هدف گزینی کامل و گروه دوم در محیط بدون هدف گزینی، به تمرین سرویس والیبال پرداختند. هر دو گروه در محیط های تعریف شده تکلیف را به مدت 11 جلسه و هر جلسه 20 کوشش انجام دادند. پیش آزمون قبل از شروع دوره، آزمون های اکتساب در تمام جلسات تمرین، یادداری بی درنگ 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین و آزمون یادداری درنگیده 10 روز پس از آزمون یادداری بی درنگ اجرا شد. برای آزمون مهارت ملاک، از آزمون سرویس والیبال ایفر (1976) و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه های تکراری و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج تفاوت معنی داری را بین دو گروه مورد بررسی به لحاظ اکتساب تکلیف ملاک نشان نداد، ولی در آزمون های یادداری بی رنگ و درنگیده تفاوت معنی اری بین دو گروه مشاهده شد. در نهایت نتایج نشان داد که شرایط هدف زینی نسبت به شرایط عدم هدف زینی برای اکتساب و یادگیری تکلیف بسیار سودمندتر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Goal Setting: a Motivational Factor to Facilitate Learning of Volleyball Serve in Novices

نویسندگان [English]

  • elham Khodadadi 1
  • ahmadreza Movahedi 2
  • hamid Salehi 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of goal setting on learning volleyball serve in novice female university students. The study included 20 female students (aged between 20 and 22 who were not physical education students with no volleyball history) who were randomly assigned to a goal setting or no goal setting group (n1=n2=10) using pretest scores. No goal setting group was provided with feedback on their performance while goal setting group received goal setting programs as well as feedback on their performance in training sessions. In the determined training condition, the two groups performed the task for 11 sessions, 20 trials each session. Both groups performed a pretest before the training protocol, acquisition tests during all sessions, an immediate retention test immediately after the last exercise session, and a delayed retention test after 10 days after the immediate test. AAHPERD volleyball serve (1976) was used to test the performance of the participants. Analysis of variance (ANOVA) with repeated measures, independent and paired t tests as well as SPSS software (version 11.5) were used to analyze the data. Results showed no significant difference in the task acquisition between the groups while the goal setting group showed significantly better task performance in the immediate and delayed retention tests indicating that goal setting training condition was much more beneficial for volleyball serve learning than no goal setting training condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedback
  • Goal Setting
  • Novice Students.
  • Perceptual – Motor Task
  • Volleyball Serve