نویسندگان

1 دانشگاه تهران.دانشجوی دکتری تربیت بدنی

2 دانشگاه تهران.استادیارتربیت بدنی

3 دانشگاه تهران.استاد

4 دانشگاه تهران.دانشیار

5 دانشگاه علوم پزشکی ارتش.دانشیار

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر برخی شاخص های کینماتیکی گام برداری شامل طول گام (فاصلة بین دو نقطة تماس پاشنة یک پا با زمین)، سرعت و درصد تغییرپذیری سرعت گام برداری، آهنگ گام و درصد زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند بود. به این منظور 6 زن سالمند واجد شرایط (میانگین سنی 4 ± 8/69 سال) انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه 8 نفرة تجربی و کنترل تقسیم شدند. طرح تحقیق، به شکل پیش آزمون و پس-آزمون با گروه کنترل بود. گروه تجربی در حین اجرای تکلیف راه رفتن در یک مسیر مشخص، تکلیف ثانویة ذهنی آسانی را شامل مرور ذهنی رشته ای از اعداد تصادفی انجام می دادند و در پایان مسیر، اعداد را به صورت کلامی فراخوانی می کردند. گروه کنترل، تمرینات مشابه را بدون انجام تکلیف ثانویه انجام دادند. تمرینات به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گرفت. برای مقایسة‌ اختلاف میانگین نمره های دو گروه تجربی و کنترل از روش آماری تی مستقل و برای مقایسه های درون گروهی از تی همبسته استفاده شد. تحلیل های درون گروهی نشان داد بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل در طول گام، سرعت، درصد تغییرپذیری سرعت، آهنگ گام و درصد زمان اتکای دوگانه، تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 P>). اما در مورد گروه تجربی این تفاوت در متغیرهای طول گام، سرعت و تغییرپذیری سرعت گام برداری معنی دار بود (05/0 P<). تحلیل های بین گروهی نیز نشان داد بین میانگین نمره های پس آزمون دو گروه در متغیرهای طول گام، سرعت، تغییرپذیری سرعت گام برداری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P<)، اما این تفاوت در متغیرهای آهنگ و درصد زمان اتکای دوگانه بین گروه ها دیده نشد (05/0 P>). نتیجه اینکه ارائة‌ دستورالعمل توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر برخی شاخص های کینماتیکی گام برداری سالمندان زن اثرگذار بود. احتمالاً این برنامة مداخله ای از طریق تأثیر بر فرایندهای توجهی درگیر در گام برداری اثر سودمندی بر الگوی گام برداری این آزمودنی ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of External Focus of Attention Instruction during Walking Training on Old Women’s Gait Kinematic Parameters

نویسندگان [English]

  • Maliheh Naeimikia 1
  • Elahe Arab Ameri 2
  • Hassan Ashayeri 3
  • Rasool Hammayat Talab 4
  • Kamran Azma 5

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effect of external focus of attention instruction during walking training on old women’s gait kinematic parameters including stride length, velocity, variability of velocity, cadence and double support percent. For this purpose, 16 old women (mean age 69.8+4 years) were selected and randomly assigned to experimental and control groups (each group 8 subjects). Pretest, posttest, control group design was used in this study. The experimental group preformed an easy secondary task including rehearsing random strings of digits during walking on a certain pathway; they had to verbally recall these strings at the end of the pathway. The control group performed the same procedure without the secondary task. The groups trained for 12 weeks and 3 sessions per week. Paired t test was used to compare the difference in the mean scores before (pretest) and after (posttest) intervention in each group. Independent t test was also used to evaluate the differences in means between experimental and control groups. The results showed no significant differences between pretest and posttest mean scores of stride length, velocity, variability of velocity, cadence and double support percent in control group (P>0.05), but the differences between pretest and posttest mean scores of stride length, velocity, variability of velocity for experimental group were significant (P<0.05). The results also showed significant differences in posttest mean scores of stride length, velocity, variability of velocity of gait between the two groups (P<0.05), but not in cadence and double support percent (P>0.05). It can be concluded that external attention instruction during walking training can influence some gait kinematic parameters of old women. It seems that the intervention used in this study could effectively influence old women’s gait pattern through modifying attention process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External focus of attention instruction
  • Gait kinematic parameters
  • Old women.