نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه یزد

5 کارشناس دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بی­شک بازخورد افزوده نقش مؤثری در بهینه­سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش­برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به­این منظور 48 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 8/1± 23 سال از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری که واحد تربیت عمومی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و به­طور تصادفی در چهار گروه بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ساده و پیچیده قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق تکلیف ردیابی موقعیتی بود که به­صورت نرم­افزاری در دو سطح ساده و پیچیده طراحی شد و هدف از اجرای آن، ردیابی سریع با حداقل خطا بود. آزمودنی­ها طی مرحلة اکتساب، هر جلسه 7 دسته کوشش 6 تایی را طی 8 جلسه اکتساب انجام دادند و از هر دسته کوشش 6تایی برای 2 کوشش بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کردند. روش تحقیق نیمه­تجربی بود و به­منظور تحلیل داده­ها، از تحلیل واریانس عاملی مرکب و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون­های تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد در آزمون اکتساب در زمان حرکت، اثر اصلی روزهای تمرینی و پیچیدگی تکلیف معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. در آزمون یادداری فوری در زمان حرکت، اثر نوع تکلیف و نوع بازخورد معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. آزمون یادداری تأخیری در زمان حرکت و خطای حرکت، فقط اثر نوع تکلیف را معنادار نشان داد. در آزمون انتقال در زمان حرکت، اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف معنادار بود و در خطای حرکت هیچ­کدام از عوامل و تعامل آنها معنادار نبود. براساس این یافته­ها می­توان گفت که اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف هر کدام می­تواند به­عنوان عاملی مستقل در یادگیری مؤثر باشد و اثرگذاری نوع بازخورد و نوع تکلیف در مؤلفة زمان حرکت مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Feedback on Successful and Unsuccessful Trials on Learning Simple and Complex Tracking Tasks

نویسندگان [English]

 • Zahra Estiri 1
 • Elaheh Arab Ameri 2
 • Rasoul Hamayat Talab 3
 • Mahmoud Shiekh 3
 • Elaheh Hejazi 3
 • Roza Rahavi 4
 • Ali Chashmi 5

1 Hakim Sabzevari University

2 University of Tehran

3 University of Tehran

4 Yazd University

5 Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

There is no doubt that augmented feedback has an important role in improving
learning. However, it is the content of the feedback which is challenging. The aim
of the present study was to examine the effect of feedback on successful versus
unsuccessful trials on simple and complex tracking tasks. For this purpose, 48
undergraduate right-handed male and female students of Hakim Sabzevari Teacher
Training University (mean age = 23+1.8 yr) were selected from those students who
had taken general physical education course and were randomly divided into four
groups (N=12) of feedback on successful and unsuccessful trials in simple and
complex tasks. The tracking task was designed in two levels (simple and complex)
in a computer software format to be performed by the participants with maximum
speed and the lowest number of errors. During the acquisition phase, participants
performed 7 blocks of 6 trials in 8 days and they received feedback on two trials.
The method of research was quasi–experimental and ANOVA for multiple factors,
analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test (P˂0.05)
were used for data analysis. The results showed that in the acquisition test, the
main effects of trial days and task complexity (in movement time) were significant.
These factors did not significantly influence movement error and their interaction.
In immediate retention test, the effects of the type of task and feedback (in
movement time) were significant while these factors did not significantly influence
movement error and their interaction. In delayed retention test, the effect of the
type of task was significant in movement time and movement error. The types of
feedback and task were significant in transfer test (in movement time) and these
factors and their interactions were not significant in movement error. The results
suggested that the types of feedback and task can be regarded as effective
independent factors in learning. The types of feedback and task were more effective
for movement time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feedback on Being Aware of Result
 • motor learning
 • Task Complexity
 • Guidance Hypothesis