نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران،

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

رنگ­ها تأثیر زیادی بر حالات خلقی و روانی انسان دارند و از آنجا که انسان پیوسته با رنگ­ها در ارتباط است، رنگ­ها اهمیت بسیاری پیدا می­کنند. ورزش نیز با رنگ­های مختلف در ارتباط است و در محیط با رنگ­های متفاوت انجام می­گیرد. همچنین یکی از عوامل اثرگذار و مهم در موفقیت ورزشکاران، زمان پاسخ به محرک ارائه­شده است. از این­رو با توجه به اهمیت رنگ و زمان واکنش، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به صدا در بین ورزشکاران پرادخته است. جامعة آماری را دانشجویان پسر با میانگین سنی 2/22 دانشگاه تهران تشکیل می­دهد که از این بین 50 نفر به­صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از مشخص شدن پژوهش و انتخاب نمونه، زمان واکنش ساده به محرک شنیداری دانشجویان با استفاده از دستگاه YB-1000 ثبت شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که کوچک­ترین انحراف معیار و میانگین زمان واکنش ساده به صدا مربوط به محیط آبی رنگ بوده و همچنین زمان واکنش بین محیط آبی، با تمام محیط­ها به غیر از محیط سفید رنگ تفاوت معنادار است (05/0p<). نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که، قرار گرفتن در محیط آبی رنگ می­تواند موجب افزایش سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در سیستم پردازش اطلاعات انسان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Color on Simple Reaction Time to Auditory Stimulus

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khajoei Ravari 1
  • Ahmad Farokhi 2
  • Amir Abas Gholi 3
  • Nafiseh Karshenas Najaf Abadi 4
  • Saeed Soheilipour 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

4 University of Esfahan

چکیده [English]

Colors influence mood and mental state of human beings and since man
is constantly in touch with colors, great important will be attached to the
colors. Exercise is also associated with different colors and is performed in
an environment full of different colors. Also, one of the important factors
affecting athletes' success is response to the stimulus. Considering the
importance of color and reaction time, this study examined the effect of
environmental color on simple reaction time to call in athletes. The
statistical population consisted of male students (mean age 22.2 yr) of
University of Tehran and 50 subjects were selected by the simple random
sampling method. Simple reaction time to auditory stimulus was recorded
using YB-1000 set. Analysis of variance with repeated measures and
Bonferroni post hoc test were used to analyze data. Findings showed that
the smallest standard deviation and mean of simple reaction time to sound
was related to blue environment and there was a significant difference in
the reaction time between the blue environment and all environments except
for the white (p<0.05 ). The present results showed that exposure to blue
environment can increase the speed of auditory information processing in
information processing system of human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Color
  • Simple Reaction Time
  • athlete