نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سیستم کنترل وضعیت، سیستم پیچیدة حرکتی است که براساس تعامل بین فرایندهای پویا و مختلف شکل گرفته است و بسیاری از تکنیک­های آزمایشگاهی با استفاده از دامنة وسیعی از علائم و نشانه­های عصب­شناختی به تشخیص اختلالات عملکردی می­پردازند. تحقیق حاضر به­منظور ارزیابی پایایی معیارهای متداول تعادل کلینیکی و تعیین اثر سن، قد، وزن و شاخص تودة بدن در اجرای آزمون­های تعادل کلینیکی انجام گرفت. به­این منظور 133 شرکت­کننده در دامنة سنی 59 -18 سال که در هفته حداقل سه جلسه فعالیت ورزشی داشتند، در این تحقیق شرکت کردند. آزمون­های تعادل کلینیکی مورد استفاده شامل رساندن انگشت اشاره به بینی، ایستادن روی یک پا، ایستادن پاشنه – پنجه و آزمون بلند شدن از روی صندلی و راه رفتن بود. یافته­ها نشان داد که اولین اجرا در هر سه کوشش آهسته­تر انجام پذیرفت. ارتباط بین برخی فاکتورها و آزمون­های تعادلی نیز مشخص شد. نتایج آشکار کرد که آزمون­های عملکرد تعادلی رساندن انگشت اشاره به بینی و بلند شدن از روی صندلی و راه رفتن و به ویژه آزمون دوم، باثبات­ترین آزمون در ارزیابی آسیب ورزشی ضربه به سر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Motor Performance Measures to Assess Neurology of Sports Related Concussion

نویسندگان [English]

  • Samaneh Imanipour 1
  • Parvaneh Shafienia 2
  • Seyed Esmayil Hashemi Sheikh Shabani 3
  • Ahmad Ghotbi Varzaneh 4

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Shahid Chamran University of Ahvaz

4 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The postural control system is a complex motor system which is formed based
on an interaction of different dynamic processes and many laboratory techniques
recognize performance disorders using a wide range of neurological signs and
symptoms. The present research aimed to assess the reliability of commonly used
clinical measures of balance and to investigate the effect of age, height, weight and
BMI on performing clinical balance tests. For this purpose, 133 participants (age
range 18-59 yr) who had at least 3 sessions of sport activity per week, participated
in this research. Clinical balance tests included finger-to-nose (FTN), single leg
stance (SLS), tandem stance and time-up-and-go (TUG). The results showed that
the first performance of each three trials was slower. The relationship between
some factors and these balance tests were examined. The results revealed that FTN
and TUG especially TUG test were the most stable measure to assess sports
related concussion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural control
  • reliability
  • Motor Performance Tests
  • Sports Related Concussion
  • time