نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

یادگیری تکالیف حرکتی یکی از مؤلفه های اساسی تجربیات بشر و مجموعه ای از فرایندهای حسی ، شناختی و حرکتی می باشد. بسیاری از رفتارهای پیچیده حرکتی بر اساس نوعی ترتیب یا توالی انجام می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت های رشدی تکاملی در یادگیری توالی حرکتی در سه نمونه مقطعی از کودکان با دامنه سنی 7، 8 و 10 سال و یک گروه گواه از بزرگسالان بوده است. برای این منظور، ابتدا نرم افزار تخصصی ارائه محرک های متوالی، ثبت زمان و خطای پاسخ در محیط برنامه نویسی C++ طراحی شد. در این تحقیق 48 نفر آزمودنی راست دست(سه گروه12 نفری از کودکان و یک گروه گواه 12نفری از بزرگسال)، سالم از نظر سیستم عصبی و بدون تجربه قبلی با تکلیف مورد نظر شرکت داشتند. کل مداخله شامل 10 مرحله بود که 8 مرحله به اکتساب توالی ها و دو مرحله به آزمون یادداری اختصاص داشت. عملکرد با بررسی تغییرات در دقت و هماهنگی پاسخ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس عاملی و آزمون کولموگروف- اسمیرنف تجزیه و تحلیل شد. نتایج یک پیشرفت رشدی در یادگیری توالی حرکتی برای گروه ها را نشان داد. به طور قابل توجهی در دو جزء دقت پاسخ و هماهنگی پاسخ، مسیرهای رشدی متفاوتی نشان داده شد. برای مؤلفه دقت پاسخ، در دو گروه 7و 8 ساله ها در مرحله اکتساب نسبت به بزرگسالان و 10 ساله ها تفاوت معنی دار وجود داشت، اما بین بزرگسالان و ده ساله ها تفاوت معنی دار وجود نداشت. برای مؤلفه هماهنگی پاسخ، بزرگسالان هماهنگ تر از همه گروه ها و 10 ساله ها از 6 ساله ها سریعتر به محرک ها پاسخ دادند. در آزمون یادداری نیز برای دقت پاسخ 10 ساله ها مشابه بزرگسالان  و برای هماهنگی پاسخ بزرگسالان از همه گروه ها هماهنگ تر بودند اما گروه 7ساله ها نسبت به بقیه گروه ها تأخیر در هماهنگی پاسخ داشتند. به طور کلی تفاوت مشاهده شده بین گروه ها در دقت و هماهنگی پاسخ در این تحقیق با نظریه ای منطبق است که بیان می کند دقت ممکن است متکی بر مسیرهای قشری باشد که بیشترین بالیدگی آنها بین سنین 7 تا 10 حاصل می شود، هماهنگی ممکن است متکی بر مسیرهای زیرقشری باشد که تا نوجوانی و جوانی، تکامل آنها ادامه دارد. با توجه به یافته ها از یک طرف یادگیری حرکتی متأثر از جنبه های مختلف رشد حرکتی است و از طرف دیگر در یادگیری اجزاء مختلف یک تکلیف، پارامترهایی که به لحاظ کنترل حرکتی دشوارترند (مانند هماهنگی پاسخ) در یک پروسه طولانی تر یادگرفته و یادآوری می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developmental Differences in Motor Sequence Learning: Task Learning Approach Based on Motor Development

نویسندگان [English]

  • Seyed Kavoos Salehi 1
  • Davood Homenian 2
  • Mahdi Zarghami 3
  • Sadegh Satari Fard 4

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 University of Tehran

3 Shahid Chamran University of Ahvaz

4 University of Tehran

چکیده [English]

Learning motor tasks is one of the fundamental attributes of mankind's
experiences and is a collection of sensitive, cognitive and motor processes. Many
of complex motor behaviors are performed based on a type of order or sequence.
In the present study, the developmental differences in motor sequence learning
were examined in three groups of children (age range 7,8,10 yr) and one control
group of adults. For this purpose, the professional software of sequential stimuli,
time record and response error was designed in C++. 48 right-handed participants
(3 groups of 12 children and 1 group of 12 adults) who were healthy in their
nervous system and had no prior experience of the mentioned task participated in
this study. The intervention included 10 stages (8 stages for acquisition and 2
stages for retention). Performance was assessed by examining changes in accuracy
and response coordination. The data were analyzed with factor analysis of
variance and Kolmogorov-Smirnov test. The results showed a developmental
progression in motor sequence learning in all groups. Interestingly, different
developmental trajectories were observed in response accuracy and coordination.
There was a significant difference in response accuracy between 7,8-year-old
groups and adults and 10-year-old groups in the acquisition phase but no
significant difference was observed between adults and 10-year-old-group. For
response coordination, adults responded to the stimuli more synchronously than all
children and 10-year-old group responded more quickly than 6-year-old group. In
the retention test, for response accuracy, 10-year-old group's performance was
similar to adults and for response coordination, adults performed more 
synchronously than all groups but 7-year-old group had a delay in response
coordination compared to the other groups. Overall, the differences observed in
response accuracy and coordination was consistent with the hypothesis that
accuracy may rely on cortical pathways that show their greatest maturation
between ages of 7 and 10 whereas coordination may rely on subcortical pathways
that continue to develop into young adulthood. The findings suggested that in one
hand, various aspects of motor development influence motor learning and on the
other hand during the learning of different components of a task, parameters that
are more difficult with regard to motor control ( for example response
coordination) are acquired and maintained in a longer process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Skill Learning
  • children
  • Sensitive Periods
  • Serial Reaction Time