نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

مهارت­های حرکتی بنیادی، پایه و اساس مهارت­های تخصصی هستند. علاوه­بر بالیدگی غنی­سازی محیط نیز می­تواند بر توسعة این مهارت­ها اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و برنامة حرکتی اسپارک به­عنوان تجربه­های حرکتی بر رشد مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان 6 تا 8 ساله بود. به این منظور 120 کودک 6 تا 8 ساله از بین مدارس ابتدایی شهر تهران به­صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. آنها در سه گروه برنامة اجرای حرکتی اسپارک، برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و گروه کنترل بعد از اجرای پیش­آزمون (آزمون مهارت­های حرکتی درشت – ویرایش دوم اولریخ) و به شیوة همتاسازی قرار گرفتند. برنامه­ها به­صورت یکساله در گروه­ها (36 هفته و هر هفته یک جلسه و هر جلسه 30 دقیقه) انجام گرفت. در هفتة سی­وهفتم پس­آزمون اجرا شد. در این آزمون برای آزمون فرضیه از روش  استیودنت وابسته و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و برنامة حرکتی اسپارک در مهارت­های بنیادی و جابه­جایی نسبت به گروه کنترل با (05/0 P<) عملکرد بهتری داشتند و تفاوت بین دو گروه‌آزمایشی با یکدیگر معنادار نبود. در مهارت­های دستکاری برنامة حرکتی اسپارک نسبت به دو گروه برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و کنترل تأثیر بیشتری بر رشد این مهارت­ها داشت. برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد نسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتری بر رشد مهارت­های دستکاری داشت (05/0 P<). باتوجه به نتایج به­دست­آمده، برنامه­های آموزشی مورد استفاده می­توانند تجربة حرکتی مناسبی برای کودکان باشند. این برنامه­ها با ایجاد فرصت مناسب برای تمرین و ارائة تکالیف متناسب با رشد حرکتی می­توانند در مدرسه برای رشد مهارت­های حرکتی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Spark Motor Program and Developmental Gymnastic Instructional Program in Fundamental Skill Development in 6-8-Year-Old Children

نویسنده [English]

  • Hakimeh Akbari

University of Semnan

چکیده [English]

Fundamental motor skills are the bases of special motor skills. In addition to
maturation, environmental promotion can influence these skills. The aim of this
study was to investigate and compare the effect of developmental gymnastic
instructional program and Spark motor program as motor experiences on
fundamental motor skills development in children aged between 6 and 8. For this
purpose, 120 children (6–8 years old) were selected from Tehran primary schools
by cluster random sampling method. After the pretest (test of gross motor
development, second edition, Ulrich), the subjects were divided into three groups
of Spark motor program, developmental gymnastic instructional program and
control. The programs were performed for one year (36 weeks, one session per
week, 30 minutes per session). In the 37th week, the posttest was performed. Data
were analyzed by paired sample t test and one-way ANOVA. The results showed
that Spark program and gymnastic program outperformed the control group in
fundamental motor skills and locomotion (P˂0.05) and the difference between the
two experimental groups was not significant. Spark program was more effective
than gymnastic program and control group in the development of manipulation
skills. Gymnastic program was more effective than the control group in the
development of manipulation skills (P˂0.05). Thus, it can be concluded that
instructional programs can be considered as a proper motor experience for
children. These programs can be used to develop motor skills at schools through providing suitable opportunities for more training and presenting developmental
motor tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motor development
  • Fundamental Skill
  • Developmental Gymnastic Instructional Program
  • Spark Motor Program
  • Kindergarten to Second Grade of Primary School Ages