نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة رشد حرکتی کودکان 3 تا 6 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشد دنور II بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق، کودکان اهوازی بودند که 1044 کودک 3 تا 6 ساله به­صورت خوشه­ای تصادفی از مهدکودک­های اهواز جمع­آوری شدند. ابزار گردآوری آزمون غربالگری، رشد دنور 2 است. روش تحقیق شامل آمار توصیفی برای محاسبة فراوانی­ها و رتبة درصدی برای تنظیم نقاط درصدی است. یافته­ها نشان می­دهد که کودکان اهوازی در تمام نقاط درصدی (90، 75، 50، 25) در حرکات درشت نسبت به هنجار دنور تأخیر دارند. همچنین کودکان در تمام نقاط درصدی (90، 75، 50، 25) در حرکات ظریف نسبت به هنجار دنور دارای تأخیر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Motor Development in 3-6-Year-Old Children from Ahvaz with Denver Developmental Screening Test II

نویسندگان [English]

  • Hajar Jahadian Sarvestani 1
  • Parvaneh Shafienia 2
  • Mahdi Zarghami 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The aim of the current research was to compare motor development in 3–6-
year-old children from Ahvaz with Denver developmental screening test II. The
methodology of this research was descriptive – survey. The statistical population
consisted of children from Ahvaz and 1044 children aged between 3 and 6 were
selected from Ahvaz kindergartens by cluster random sampling method. Denver
developmental screening test II was used to collect data. Descriptive statistics were
used to compute frequencies and percentile rank to set percentile points. The
finding showed that children from Ahvaz had a delay in all percentile points (25%,
50%, 70% and 90%) in gross movements with regard to Denver test. Also, they had
a delay in all percentile points (25%, 50%, 75% and 90%) in fine movements with
regard to Denver test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross Movements
  • Fine Movements
  • Child
  • Delay in Motor Skill
  • Fundamental Skill