نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. هدف از پژوهش
حاضر، بررسی تأثیر شاخص تودة بدنی روی زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال بود. روش پژوهش علّی- مقایسهای و
جامعة آماری آن شامل سالمندان شهرستان مهاباد بود که از میان آنها 60 نفر بهطور داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه فعال و
غیرفعال قرار گرفتند. پس از تعیین سطوح شاخص تودة بدنی، آزمودنیهای هر گروه به سه سطح پایین، متوسط و بالای شاخص
مستقل نشان داد که گروه فعال نسبت به گروه T تودة بدنی تقسیم شده و زمان واکنش و پاسخ آنها اندازهگیری شد. نتایج آزمون
کوتاهتری دارند. از سوی دیگر، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای (P=0/ و پاسخ ( 000 (P=0/ غیرفعال زمان واکنش ( 000
تفاوت معنیداری را BMI در سطوح مختلف (P=0/ و غیرفعال ( 115 (P=0/ مقایسة زمان واکنش سالمندان دو گروه فعال ( 623
(P=0/ نشان نداد. در مورد زمان پاسخ نیز، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت بین آزمودنیهای گروه فعال ( 576
از نظر آماری معنادار بود. آزمون تعقیبی توکی برای گروه (P=0/ معنادار نبود، اما تفاوت بین آزمودنیهای گروه غیرفعال ( 000
و بالای (P=0/ پایین بهطور معناداری کوتاهتر از دو سطح متوسط ( 001 BMI غیرفعال نشان داد که زمان پاسخ افراد با
از نظر آماری معنادار نبود. نتایج این تحقیق (P=0/ متوسط و بالا ( 669 BMI بود. اما تفاوت بین افراد با BMI (P=0/000)
بالاتر دارند. در نتیجه BMI زمان پاسخ کوتاهتری نسبت به افراد با سطوح ،BMI نشان میدهد که افراد غیرفعال با سطح پایین
خود BMI ، شاخص تودة بدن عامل مؤثری در زمان پاسخ سالمندان است و سالمندان باید از طریق پرداختن به فعالیتهای بدنی
را در حد مطلوب حفظ کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Body Mass Index on Reaction Time and Response Time of the Active and Inactive Elderly

نویسندگان [English]

  • Abdalrahman Khezry 1
  • Elahe Arab Ameri 2
  • Rasoul Hammayattalab 3

1 M.Sc of University of Tehran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Aging is a crucial period in human life and it is a social necessity to pay attention to the issues and needs of this stage of life. The aim of the current study was to study the effect of Body Mass Index (BMI) on reaction time and response time of the active and inactive elderly. The research method was causal-comparative and its statistical population consisted of the elderly from Mahabad city and 60 subjects were voluntarily selected and assigned to two active and inactive groups. After determining the levels of BMI, subjects of each group were divided into three levels of low, medium and high BMI and their reaction time and response time were measured. The results of t test showed that the reaction time (P=0.000) and response time (P=0.000) of the active group were significantly shorter than the inactive group. On the other hand, the results of one-way ANOVA test (to compare the reaction time between active (P=0.623) and inactive (P=0.115) elderly at different levels of BMI) showed no significant difference. For the response time, the results of one-way ANOVA showed no significant difference among active elderly (P=0.576), but there was a statistically significant difference among the inactive elderly (P=0.000). Tukey post hoc test showed that in the inactive group, those subjects with low BMI had significantly shorter response time than the subjects with medium (P=0.001) and high (P=0.000) levels of BMI. The difference between the subjects with medium and high BMI levels (P=0.669) was not significant. The results of this study showed that those individuals with low level of BMI had shorter response time than those with higher level of BMI. Overall, BMI is an effective factor for theelderly's response time and the elderly should desirably maintain their BMI by sufficient physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Mass
  • Motor Performance
  • Physical Activity
  • Response Time
  • the elderly