نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

محققان برای افرادی که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمیدهند، اصطلاح تابآور را بهکار میبرند. تاب-
آوری صرفاً به سازگاری و تطابق سازنده و مثبت در برخورد با مشکلات و گرفتاریها اطلاق شده است. باتوجه به اینکه ورزشکاران
بعد از شکست در بیشتر مواقع قادر به هضم و تحمل شکست برای خود نیستند، بررسی این عامل و نحوة تعامل و فراگیری آن
برای ورزشکاران اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی بر تابآوری کشتی-
گیران لیگ برتر ایران است. به این منظور 80 کشتیگیر لیگ برتر کشتی ایران در این پژوهش شرکت کردند. کشتیگیران نسخة
را تکمیل کردند. (CD-RISC و پرسشنامة تابآوری کونور و دیویدسون ( 2 (SSREIT) فارسی مقیاس هوش هیجانی شانه
2 بود. نتایج نشان داد بین نمرة کلی مقیاس هوش هیجانی و / 23 سال و انحراف استاندارد آنان 85 / میانگین سن کل ورزشکاران 8
همچنین بین خردهمقیاسهای هوش هیجانی و تابآوری رابطة مثبت و .(P< 0/ تابآوری رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ( 01
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که خردهمقیاس ادارک و ابراز هیجانات سهم .(P< 0/ معناداری مشاهده شد ( 01
خردهمقیاس تنظیم هیجانات نیز بهطور معناداری تابآوری را .(P< 0/ معناداری در تبیین و پیشبینی تابآوری دارد ( 01
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که هوش هیجانی عاملی مؤثر در پیشبینی و تقویت تابآوری در .(P< 0/ پیشبینی میکند ( 01
ورزشکاران و کشتیگیران لیگ برتر ایران است و از طریق آن میتوان تابآوری را در ورزشکاران افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Psychological Resiliency in Iranian Premier League Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Morteza Homayonnia 1
  • Alireza Homayoni 2
  • Mahmoud Sheikh 3
  • Saeid Nazari 1

1 University of Tehran

2 International University of Imam Reza

3 University of Tehran

چکیده [English]

 Researchers use resiliency for people who do not show undesirable consequences in terrible and unsafe conditions. Resiliency is often referred to constructive and positive compatibility in order to deal with problems. As athletes cannot cope with their defeats most of the time, they should study this issue and its interaction and acquisition. Therefore, the aim of this study was to evaluate the relationship between emotional intelligence (EI) and the resiliency in Iranian premier league wrestlers. For this purpose, 80 Iranian premier league wrestlers participated in this study. They were asked to fill out the Persian version of Schutte self–report EI test (SSREIT) and Connor and Davidson resiliency (CD–RISC 2) questionnaire. Mean age of all athletes was 23.8 with standard deviation of 2.85. The results showed a positive and significant relationship between the overall scores of EI and resiliency (P<0.01). Also, there was a positive and significant relationship between the subscales of EI and resiliency (P<0.01). Simultaneous regression analysis results showed that the subscale of perception and expression of emotions had a significant contribution towards explaining and predicting resiliency (P<0.01). Emotion regulation subscale significantly predicted resiliency (P<0.01). Overall, it can be concluded that EI is an effective factor in predicting and improving resiliency of the Iranian premier league athletes and wrestlers and it can increase resiliency of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Exercise Behavior
  • premier league
  • Psychological Resiliency
  • wrestlers