نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی،گرایش رفتار حرکتی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر‌ غنی‌سازی )ادراکی- حرکتی و موسیقی) محیط بر رشد حرکات درشت و ظریف اطفال بود. 32 طفل 8-5 ماهۀ سالم در این پژوهش شرکت داشتند که به‌صورت همگن در چهار گروه 8 نفری (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. اطفال گروه‌های آزمایش به مدت 36 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در محیط‌های غنی ویژۀ خود تمرین کردند. اطفال گروه آزمایش اول در محیط غنی‌سازی‌شده به لحاظ «ادراکی- حرکتی و موسیقی»، گروه دوم در محیط غنی‌سازی‌‌شده «ادراکی- حرکتی» و گروه سوم در محیط غنی‌سازی‌شده «موسیقیایی» قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف از مقیاس رشد حرکتی پی‌بادی (نسخۀ دوم) استفاده شد‌. در تحلیل داده‌ها از متغیرهای معادل سنی این آزمون استفاده شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌راهه تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد، بین میانگین نمره‌های معادل سنی در حرکات درشت (001/0P=)  و میانگین نمره‌های معادل سنی در حرکات ظریف (001/0P=) در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. یافته‌های حاصل نشان می‌دهد که تجربۀ‌ ادراکی- حرکتی و موسیقی بر رشد حرکتی به‌طور کلی و بر معادل‌های سنی حرکات درشت و ظریف به‌طور اختصاصی تأثیر‌ مثبت دارد. بنابراین، شرایط محیطی و تجربه عاملی مثبت در رشد مهارت‌های حرکتی پایه‌ای و بنیادی اطفال شرکت‌کننده در سه گروه تمرین بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of (Perceptual-Motor and Music) Enrichment of Environment on Age Equivalents of Gross and Fine Motor Movements in 5-8-Month-Old Infants

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gharaei 1
  • Elahe Arabameri 2
  • Davood Huminiyan 2

1 University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of perceptual-motor and music enrichment of environment on the development of fine and gross motor movements in infants. 32 healthy infants (5 to 8 months old) participated in this study and were divided homogenously into four groups (each group 8 subjects): three experimental groups and one control group. Experimental groups had 36 training sessions, 60 minutes per session in their specific enriched environments. Infants in group A were assigned to a perceptual-motor and music enriched environment, infants in group B to a perceptual-motor enriched environment and infants in group C to a music enriched environment. Peabody motor development scale (second edition) was used to evaluate fine and gross motor skills. Data were analyzed using the variables of age equivalent of this scale. The obtained data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA). Results showed a significant difference in mean age equivalent scores in gross motor movements (P=0.001) and in fine motor movements (P=0.001) between experimental and control groups. These findings showed that perceptual-motor and music experience had a positive effect on motor development generally and on age equivalents of fine and grossmotor movements specifically. In other words, environmental condition and experience were positive factors in fundamental and basic motor skill development in infants who participated in the three experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age Equivalent
  • Fine Motor Movement
  • Gross Motor Movement
  • Music
  • Perceptual-motor