نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک

چکیده

فعالیت‌های زندگی روزانه از اساسی‌ترین اجزای زندگی و بازگوکنندة جنبة مهمی از استقلال کارکردی در سالمندان هستند. هدف این تحقیق، تدوین مقیاسی روزامد و متناسب با فرهنگ بومی برای سنجش فعالیت‌های زندگی روزانة سالمندان ایرانی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعة آماری آن زنان و مردان سالمند (بالای 60 سال) ساکن شهرهای اراک و شازند در سال 91 بودند. نمونة آماری، دو گروه، شامل 297 آزمودنی (تحلیل عاملی اکتشافی) و 280 آزمودنی (تحلیل عاملی تأییدی) بودند که به‌طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تحلیل مؤلفة اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16 وLESREL  انجام گرفت. در نتیجة تحلیل عاملی اکتشافی، پنج زیرمقیاس شامل فعالیت‌های درشت (9 گویه)، فعالیت‌های شخصی (7 گویه)، فعالیت‌های اعتقادی و اجتماعی (8 گویه)، فعالیت‌های ظریف (4 گویه) و فعالیت‌های شست‌وشو با ماشین (2 گویه) استخراج شد. یافته‌های تحلیل عاملی تأییدی نیز این نتایج را تأیید کرد. این پنج عامل در مجموع 90/75 درصد کل واریانس را تبیین کرد، عامل اول 38/50 درصد، عامل دوم 06/11درصد، عامل سوم 30/6 درصد، عامل چهارم 675/4 درصد و عامل پنجم 485/3 درصد. این ابزار، مقیاس فعالیت‌های زندگی روزانة سالمندان نام‌گذاری شد. محاسبة ضریب همبستگی پیرسون بین دوبار تکمیل پرسشنامه توسط30 آزمودنی (50 درصد زن) با فاصلة 1 تا 2 هفته، برای زیرمقیاس‌های 1 تا 5، همبستگی بین 97/0 تا 76/0 و برای نمرة کل مقیاس 97/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندة پایایی آزمون مجدد خوب تا عالی است. همچنین پایایی درونی به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب 96/0 را به‌دست داد و نشان‌دهندة پایایی درونی عالی این مقیاس است. به‌طور کلی، این نتایج تأیید کرد که مقیاس فعالیت‌های زندگی روزانة سالمندان ابزاری روا و پایا برای اندازه‌گیری توانایی و معلولیت سالمندان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development of Psychometric Properties of "the Elderly's Activities of Daily Life Scale"

نویسندگان [English]

  • Daryoush Khajavi 1
  • Zahra Parsa 2

1 Arak University

2 Arak University

چکیده [English]

Activities of daily life are basic components of life which reflect an important aspect of functional independence in the elderly. The aim of this study was to develop an up to date and culturally appropriate scale to assess activities of daily lives of the Iranian elderly. Research method was descriptive-analytic and the statistical population consisted of elderly men and women (over 60 years old) residing in Arak and Shazand cities in 1391. The sample consisted of two groups including 297 subjects (exploratory factor analysis) and 280 subjects (confirmatory factor analysis) who voluntarily participated in the study. Exploratory and confirmatory factor analysis and principle component analysis with varimax rotation were used for data analysis. All statistical operations were performed with SPSS-16 and LISREL software. Exploratory factor analysis extracted 5 subscales including gross activities (9 items), personal activities (7 items), religious and social activities (8 items), fine activities (4 items), and machine washing (2 items). Confirmatory factor analysis findings confirmed these results as well. These five factors explained 75.90% of total variance (first factor 50.38%, second factor 11.06%, third factor 6.30%, forth factor 4.675%, and fifth factor 3.485%). This instrument was named "the Elderly's Activities of Daily Life Scale (Iran-ADLS)". The scale was filled out twice by 30 subjects (50% women) with 1 to 2 weeks of interval and Pearson correlation coefficient was 0.76 to 0.97 for 1 to 5 subscales and 0.97 for the total score of the scale, indicating a good to excellent test-retest reliability. Also, internal reliability was calculated with Chronbach's alpha (0.96) indicating an excellent internal reliability for this scale. Totally, these results confirmed that "the Elderly's Activities of Daily Life Scale" was a valid and reliable instrument to measure the elderly's ability and disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily Activities
  • Disability
  • reliability
  • the elderly
  • Validity