نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بازخورد یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر کارایی یادگیری حرکتی و نحوة اجرای مهارت است و نقش بسیار مهمی در کنترل حرکتی و اکتساب مهارت حرکتی دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان اکتساب‏‏ و یادداری یک مهارت جدید در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در شرایط ارائۀ بازخورد افزوده با تواترهای مختلف بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و طرح تحقیق به روش پیش‌آزمون- پس‌آزمون و آزمون یادداری با سه گروه بازخورد (0% ، 50%، 100%) بود. جامعۀ آماری شامل کودکان پسر اوتیسم 6 تا 8 ساله شهر اهواز بودند که 21 نفر به روش در دسترس و هدفمند به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه  قرار گرفتند. تکلیف آزمودنی‌ها مهارت پرتاب از بالای شانه به سمت سیبل ترسیم‌شده روی زمین بود. در مرحلۀ اکتساب آزمودنی‌ها 60 پرتاب را انجام دادند. آزمودنی‌های گروه صفر درصد هیچ گونه بازخوردی را دریافت نکردند، گروه 50 درصد در نصف کوشش‌‌ها و گروه 100 درصد در تمامی کوشش‌ها بازخورد دریافت کردند. 24 ساعت پس از مرحلۀ اکتساب، آزمون یادداری که شامل 10 کوشش بود، از آزمودنی‌ها به‌عمل آمد. بعد از بررسی نرمال بودن داده‌ها و برابری واریانس‌ها‏، داده‌ها به روش آماری تحلیل واریانس بین‌گروهی با اندازه‌گیری تکراری، تحلیل واریانس بین‌گروهی و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج در مرحلۀ اکتساب و یادداری بین سه گروه تفاوت معناداری (0.001‍‍‍P= ) نشان داد. همچنین‏ گروه 100 درصد هم در مرحلۀ اکتساب و هم در مرحلۀ یادداری برتری داشت. به‌طور کلی توصیه می‌شود در یادگیری مهارت کودکان مبتلا به اوتیسم از بازخورد افزوده با تواتر بالا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge of Result (KR) Feedback with Different Frequencies on Learning of a Targeting Skill in Children with Autism

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hossein Zamani 1
  • Mahdi Zarghami 2
  • Sedigheh Heidarinezhad 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Feedback is one of the most important variables that affects the performance of motor learning and the way of implementing skills and has an important role in motor control and motor skill acquisition. This study aimed at evaluating the acquisition and retention of new skills in children with autism in augmented feedbacks with various frequencies. Study method was semi-experimental and study design was pretest–posttest. The retention test was carried out with three feedback groups (0%, 50% and 100%). The study population consisted of 6-8-year-old male children with autism in Ahvaz city. 21 subjects were selected through available and purposive sampling method as the sample of the study and were randomly divided into three groups. The subjects' task was to throw a tennis ball over their shoulders towards a target drawn on the ground. In the acquisition phase, subjects threw 60 tennis balls. Group 0% did not receive any feedback, group 50% received feedback in half of their efforts and group 100% received feedback in all their efforts.  24 hours after the acquisition phase, retention test was performed in 10 trials. After checking the data normality and variance equality, data were analyzed by analysis of variance with repeated measures, ANOVA and Tukey post hoc test. The results showed a significant difference in the acquisition and retention stages among the three groups (P=0.001). Group 100% outperformed both in the acquisition and retention phases. It is generally suggested that in the skill learning process, children with autism benefit from augmented feedback with high frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Feedback
  • Children with Autism
  • Continuous Feedback
  • learning
  • Throwing Skill