تأثیر آسیب‌دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی تهران

چکیده

آزمون‌های نیمرخ حالات خلقی نشان می‌دهند، بازیکنانی که دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند، از نظر روانی نیز تأثیر می‌پذیرند. در موارد آسیب‌های شدیدتر، افت سلامت روانی و تمایل به افسردگی غیرمعمول نیست. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آسیب بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران بود. بدین منظور 54 نفر از بازیکنان تیم پرسپولیس در دو ردۀ سنی بزرگسالان و امید در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامۀ POMS قبل و بعد از آسیب‌دیدگی بازیکنان و توسط پزشک تیم جمع‌آوری شد. از روش‌های آمار توصیفی و آزمون t وابسته در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همۀ بازیکنان تیم پرسپولیس در طول فصل 92 – 91 حداقل یک آسیب را متحمل شده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که قبل از آسیب نیمرخ حالات خلقی آنها همانند نمودار کوه یخی مورگان بود که بعد از آسیب دچار وارونگی شد و نیز تفاوت معناداری بین نیمرخ خلقی بازیکنان قبل و بعد از آسیب مشاهده شد (0001/0=P).
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که میانگین نیمرخ حالات خلقی بازیکنان بعد از آسیب دچار تغییراتی شده و سطح تنش، افسردگی، خشم، خستگی و سردرگمی آنها افزایش یافته است، درحالی‌که سرزندگی آنها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport Injuries on Profile of Mood States in Soccer Players of Tehran Persepolis Team

نویسندگان [English]

  • Karim Biglar 1
  • Amirhosein Barati 2
  • Daryoush Soodi 1
  • Farshid Tahmasbi 2
1 University of Tehran
2 Shahid Rajaee University
چکیده [English]

Profile of mood states tests show that the players who are injured are affected psychologically as well. In cases of severer injuries, loss of mental health and tendency to depression are not uncommon. The aim of this study was to evaluate the effect of sport injuries on profile of mood states of Tehran Persepolis team soccer players. For this purpose, 54 players from Tehran Persepolis team (adults and youth) participated in this study. Research data were collected by the team physician with POMS questionnaire before and after the players' injuries. The descriptive statistics and dependent t test at a significance level of 95% were used for data analysis. Results indicated that all players experienced at least one injury during one season (2012- 2013). The findings also indicated that their profile of mood states was similar to Morgan' profile before their injury while this profile was reverse after their injury. There was a significant difference in players' profile of mood states before and after the injury (P=0.0001). Findings indicated that the mean of players' POMS changed after the injury. Also, their tension, depression, anger, fatigue and confusion increased while their vigor decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • men
  • Mood States
  • Persepolis Club
  • soccer players
  • sport injury