تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزه درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال: با رویکرد نیازهای روانشناختی پایه

فرزاد ملکی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.250503.1340

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین بدنی و الگوی مشاهده‌ای انتخابی و اجباری بر میزان انگیزۀ درونی و یادگیری شناختی مهارت شوت جفت بسکتبال با رویکرد نیازهای روان‌شناختی پایه بود. روش پژوهش: 80 دانشجوی پسر (۱۸-22 سال) به‌صورت داوطلبانه انتخاب و براساس نمرات پیش‌آزمون به‌صورت تصادفی در چهار گروه (20 نفر) خودکنترل، جفت‌شده، آزمونگر ...  بیشتر

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی و تغییر ترکیب بدنی مردان سندروم داون

علی کاشی؛ محمود شیخ؛ اصغر دادخواه؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 269-294

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.55913

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب در کاهش عوارض هایپوتونی عضلانی و تغییر در ترکیب بدنی مردان سندروم داون بود. در این تحقیق نیمه‌تجربی که در مرکز توانبخشی معلولان نمونۀ تهران انجام گرفت، 24 مرد سندروم داون به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (سیزده نفر) و کنترل (یازده نفر) تقسیم شدند. کلیۀ اعضای گروه تجربی به مدت دوازده ...  بیشتر