نویسنده = شیلا صفوی همامی
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر اجرای مهارت دریبل فوتبال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 459-475

10.22059/jmlm.2020.276646.1437

ابوالفضل اسماعیلی؛ شیلا صفوی همامی؛ احمدرضا موحدی


اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 577-596

10.22059/jmlm.2018.212132.1126

شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی