کلیدواژه‌ها = تحلیل رفتگی
رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-74

10.22059/jmlm.2014.50190

حمیده ایرانمنش؛ حسام ایرانمنش؛ علیرضا صابری کاخکی؛ رضا ایرانمنش


بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 129-139

10.22059/jmlm.2012.25079

حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی