تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق

مریم خلجی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.216666.1151

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعهَ آماری دانش‌آموزان شهرستان خدابنده بود که از بین آنها 42 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس با میانگین سنی 49/0± 88/16سال انتخاب شدند. از همۀ آزمودنی‌ها پیش‌آزمون ادراک عمق گرفته شد. سپس به گروه مداخله و گروه کنترل تقسیم شدند. برای ایجاد ...  بیشتر

تأثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی

جلیل میرزایی؛ رسول زیدآبادی؛ محمد رضا شهابی کاسب

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.314410.1550

چکیده
  خستگی ذهنی، حالتی روان‌شناختی است که به‌واسطۀ فعالیت مداوم شناختی ایجاد شده و سبب کاهش عملکرد جسمانی می‌شود، اما تأثیر آن بر یادگیری حرکتی کمتر بررسی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری تولید نیروهای کم، متوسط و بیشینه در شرایط خستگی ذهنی بود. نمونۀ پژوهش 28 نفر از داوطلبان واجد شرایط بودند که به‌صورت ...  بیشتر