بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در دانشجویان ورزشکار با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت

زهره خلیل پور؛ محمدتقی اقدسی؛ سید حجت زمانی ثانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.328360.1600

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی در بین دانشجویان دختر و پسر با اثر تعدیل‌کنندگی مقاطع تحصیلی و جنسیت انجام گرفت. بدین‌منظور 350 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری کلب (1985) و سبک‌های شناختی ویتکین (1971) را تکمیل ...  بیشتر