وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی

فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ عفیفه سیلانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 19-35

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.25073

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای جدید است. شرکت کنندگان، 30 دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی 50/1 ± 50/11 سال بودند که به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند. پس از اتمام دورة آموزشی، آزمون یادداری در مکان اکتساب و سپس آزمون انتقال ...  بیشتر